Vi anser att utmaningarna för ett mer hållbart samhälle fångas väl i de globala målen i Agenda 2030. Fyra av dessa mål har identifierats som särskilt prioriterade för banken. Utgångspunkten är en bedömning av hur vi som regional sparbank har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Sparbanken Skåne definierar varje år egna mål och aktiviteter i syfte att aktivt bidra till långsiktig utveckling. Genom att knyta samman bankens strategiska styrning med de globala målen säkerställer vi att vi bidrar till visionen i Agenda 2030 och genomförandet av Parisavtalet.