• Bedriva en affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
  • Ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
  • I all verksamhet efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område
  • I all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar
  • Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
  • Ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet