Skånes arbetsmarknad utvecklas positivt och allt fler får jobb. Regionen är på väg mot den lägsta arbetslösheten på tio år. Flest sysselsatta finns inom privat sektor, cirka 70 procent, men trenden pekar mot att fler jobb skapas inom den offentliga sektorn än inom den privata. Under 2016, som är senaste året med tillgänglig statistik, skapades över hälften av alla nya jobb i Skåne inom offentlig sektor.

– Den stora jobbtillväxten i Skåne har inte skett i näringslivet de senaste åren, utan i offentlig sektor. 55 procent av de nya jobben skapades under 2016 inom den offentliga sektorn. Eftersom den privata sektorn normalt sett ska ha högre produktivitetstillväxt kan detta leda till lägre ekonomisk tillväxt i Skåne. Samtidigt innebär många jobb i offentlig sektor stark motståndskraft mot framtida konjunkturnedgångar, vilket den privata sektorn är mer känslig för, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne i Lund.

Tillväxttakten för bruttoregionprodukt per invånare i Skåne dämpades under 2016, till 1,9 procent jämfört med exempelvis Stockholm på 2,8 procent. Ökningstakten i hushållens disponibla inkomster mattades också av. Däremot har regionens bostadsmarknad överlag visat stabilitet senaste året, då bostadspriserna sjunkit i riket. Samtidigt syns en delad bild av den skånska bostadsmarknaden när det gäller bostadsrätter. I västra Skåne är priserna högst men har stagnerat, i Östra Skåne är priserna lägre men har fortsatt att öka.

– Totalt sett andas regionen optimism. Det byggs fortfarande mycket och befolkningsmängden ökar procentuellt sett mer än i riket som helhet. Många företag och organisationer vittnar idag om kompetensbrist och vi kommer att behöva en stor arbetsför befolkning i framtiden. Att få matchningen att fungera på arbetsmarknaden blir en framgångsfaktor för Skåne, säger Rasmus Roos.

I många kommuner har det under flera år skett strukturomvandlingar med effektiviseringar och neddragningar i de traditionella branscherna industri och jordbruk. Nya näringar har växt fram, men mycket pekar på att dessa ännu inte lyckats kompensera bortfallet från stora företag som helt eller delvis lagt ner. En intressant tendens i bland annat sydöstra Skåne är att jordbruksjobb delvis ersatts av nya jobb inom den växande besöksnäringen, något som också medför utmaningar i form av behov av kompetensväxling.

– Det har gjorts stora insatser för upplevelseindustrin på Österlen. En risk när det kommer till sysselsättningen är ändå att kompetensomställningen skapar ett hack i kurvan i flera branscher. Detta måste överbryggas. Det finns nya jobb, men efterfrågan möter inte alltid utbudet av kompetens, säger Johan Fjelkner, bankchef i Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Rapporten Skånsk konjunktur presenteras nu alltså för första gången. Förutom regionanalys innehåller den material nedbrutet på delregion- och kommunnivå. Tanken är att rapporten ska återkomma två gånger om året.

– Vi vill bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i vår region. Mer kunskap ger oss alla bättre förutsättningar att ta oss an utmaningar och fatta rätt beslut i stort och i smått, säger Rasmus Roos.

Här finns rapporten i sin helhet


Om Skånsk konjunktur

Skånsk konjunktur är en ny oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne. Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet.