Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Riskhantering & Kapitaltäckning

Riskhantering

I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för verksamheten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.

Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och tillse att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.

I banken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.

Kapitaltäckning

Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna utvärdering av kapital och risker.

Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på

  • bankens riskprofil
  • identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan
  • s k stresstester och scenarioanalyser
  • förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
  • ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till bankens aktuella och framtida kapitalbehov.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Skåne AB (publ), organisationsnummer 516401-0091 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Sparbanken Skåne tillämpar dels IRK-metoden och dels schablonmetoden för beräkning av kreditrisk samt schablonmetoden för beräkning av operativa risker.

Kravet på att upprätta en kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) gäller sedan 2 augusti 2014. Krav på att upprätthålla en kontracyklisk buffert (f.n 2%) tillämpas från och med 2017-03-19.

Kapitalbas, tkr2018-09-30
Kärnprimärkapital: Instrument och reserver
Aktiekapital1 668 336
Reservfond109 196
Överkursfond3 188 631
Fond för verkligt värde-
Balanserad vinst997 439
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition och förutsägbara kostnader43 406
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar6 007 008
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Immateriella tillgångar, uppskjutna skattefordringaroch värdejusteringar-287 255
Avdrag för IRK Reserveringar-85 317
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital-372 572
Kärnprimärkapital5 634 436
Supplementärt kapital: Instrument
Tidsbundna förlagslån500 000
Supplementärt kapital500 000
Kapitalbas6 134 436

Kapitalkrav och riskvägtexponeringsbelopp, tkr2018-09-30
Kreditrisk enligt schablonmetodenKapitalkravRiskvägtexponeringsbelopp
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker--
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter--
Exponeringar mot institut--
Exponeringar mot företag130 6431 633 042
Exponeringar mot hushåll209 8632 623 286
Exponeringar säkrade genom pant i fastigheter278 6923 483 646
Fallerade poster3 78447 301
Exponeringar mot aktier5897 361
Kreditrisk enligt IRK-metoden
Exponeringar mot institut60 315753 943
Exponeringar mot företag666 1478 326 839
Exponeringar mot hushåll550 7896 884 867
- varav fastighetskrediter299 6653 745 811
- varav övrig utlåning251 1243 139 056
Motpartslösa exponeringar15 878198 478
Summa1 916 70123 958 763
Kreditvärdighetsjustering7729 650
Övriga riskexponeringsbelopp6 80085 000
Operativ risk enligt schablonmetoden165 4792 068 482
Summa kapitalkrav och riskvägtexponeringsbelopp2 089 75226 121 895

Buffertkrav, tkr2018-09-30
Kapitalkonserveringsbuffert653 047
Kontracyklisk buffert522 438
Summa buffertkrav1 175 485
Kapitalkrav inklusive buffertkrav3 265 237
Kapitalkrav pelare 2*872 427
Totalt kapitalkrav4 137 664

Kapitaltäckning, tkr2018-09-30
Kärnprimärkapitalrelation21,6%
Primärkapitalrelation21,6%
Total kapitalrelation23,5%
Buffertkrav4,5%
varav kapitalkonserveringsbuffert2,5%
varav kontracyklisk kapitalbuffert2,0%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert15,5%
Kapitalöverskott efter buffertkrav2 869 199
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 21 996 772

*Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Stäng Skriv ut