Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Riskhantering & Kapitaltäckning

Riskhantering

I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för verksamheten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.

Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och tillse att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.

I banken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.

Kapitaltäckning

Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna utvärdering av kapital och risker.

Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på

  • bankens riskprofil
  • identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan
  • s k stresstester och scenarioanalyser
  • förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
  • ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till bankens aktuella och framtida kapitalbehov.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Skåne AB (publ), organisationsnummer 516401-0091 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Sparbanken Skåne tillämpar dels IRK-metoden och dels schablonmetoden för beräkning av kreditrisk samt schablonmetoden för beräkning av operativa risker.

Kravet på att upprätta en kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) gäller sedan 2 augusti 2014. Krav på att upprätthålla en kontracyklisk buffert (f.n 2%) tillämpas från och med 2017-03-19.

Kapitalbas, tkr2017-12-31
Kärnprimärkapital: Instrument och reserver
Aktiekapital1 668 336
Reservfond109 196
Överkursfond3 188 631
Fond för verkligt värde-
Balanserad vinst897 411
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition och förutsägbara kostnader130 800
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar5 994 374
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Immateriella tillgångar, uppskjutna skattefordringaroch värdejusteringar-607 751
Avdrag för IRK Reserveringar-67 737
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital-675 488
Kärnprimärkapital5 318 886
Supplementärt kapital: Instrument
Tidsbundna förlagslån500 000
Summa supplementärt kapital500 000
Kapitalbas5 818 886

Kapitalkrav och riskvägtexponeringsbelopp, tkr2017-12-31
Kreditrisk enligt schablonmetodenKapitalkravRiskvägtexponeringsbelopp
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker--
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter--
Exponeringar mot institut5 26465 800
Exponeringar mot företag334 0764 175 955
Exponeringar mot hushåll445 1125 563 898
Exponeringar säkrade genom pant i fastigheter561 9537 024 411
Fallerade poster6 20177 511
Exponeringar mot aktier5897 361
Kreditrisk enligt IRK-metoden
Exponeringar mot institut49 539619 239
Exponeringar mot företag324 1764 052 196
Exponeringar mot hushåll316 9733 962 159
- varav fastighetskrediter179 5942 244 924
- varav övrig utlåning137 3791 717 235
Motpartslösa exponeringar18 199227 482
Summa2 062 08125 776 013
Kreditvärdighetsjustering1 01212 650
Operativ risk enligt schablonmetoden170 5322 131 644
Summa kapitalkrav och riskvägtexponeringsbelopp2 233 62527 920 307

Buffertkrav, tkr2017-12-31
Kapitalkonserveringsbuffert698 008
Kontracyklisk buffert558 290
Summa buffertkrav1 256 297
Kapitalkrav inklusive buffertkrav3 489 922
Kapitalkrav pelare 2*901 009
Totalt kapitalkrav4 390 931

Kapitaltäckning, tkr2017-12-31
Kärnprimärkapitalrelation19,1%
Primärkapitalrelation19,1%
Total kapitalrelation20,8%
Buffertkrav4,5%
varav kapitalkonserveringsbuffert2,5%
varav kontracyklisk kapitalbuffert2,0%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert12,8%
Kapitalöverskott efter buffertkrav2 328 964
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 21 427 955

*Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Stäng Skriv ut