Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Riskhantering & Kapitaltäckning

Riskhantering

I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för verksamheten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.

Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och tillse att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.

I banken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.

Kapitaltäckning

Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna utvärdering av kapital och risker.

Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på

  • bankens riskprofil
  • identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan
  • s k stresstester och scenarioanalyser
  • förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
  • ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till bankens aktuella och framtida kapitalbehov.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Skåne AB (publ), organisationsnummer 516401-0091 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Sparbanken Skåne tillämpar dels IRK-metoden och dels schablonmetoden för beräkning av kreditrisk samt schablonmetoden för beräkning av operativa risker.

Kravet på att upprätta en kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) gäller sedan 2 augusti 2014. Krav på att upprätthålla en kontracyklisk buffert (f.n 2%) tillämpas från och med 2017-03-19.

Kapitalbas, tkr2017-09-30
Kärnprimärkapital: Instrument och reserver
Aktiekapital1 668 336
Reservfond109 196
Överkursfond3 188 631
Fond för verkligt värde-
Balanserad vinst897 411
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition och förutsägbara kostnader55 764
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar5 919 338
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Immateriella tillgångar, uppskjutna skattefordringaroch värdejusteringar-713 652
Avdrag för IRK Reserveringar-66 409
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital-780 061
Kärnprimärkapital5 139 277
Supplementärt kapital: Instrument
Tidsbundna förlagslån500 000
Summa supplementärt kapital500 000
Kapitalbas5 639 277

Kapitalkrav och riskexponeringsbelopp, tkr2017-09-30
Kreditrisk enligt schablonmetodenKapitalkravRiskexponeringsbelopp
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker--
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter--
Exponeringar mot institut5 09063 628
Exponeringar mot företag376 7054 708 814
Exponeringar mot hushåll489 5686 119 603
Exponeringar säkrade genom pant i fastigheter513 6326 420 399
Fallerade poster7 48693 571
Exponeringar mot aktier5897 361
Kreditrisk enligt IRK-metoden
Exponeringar mot institut41 254515 670
Exponeringar mot företag333 8544 173 174
Exponeringar mot hushåll301 4883 768 606
- varav fastighetskrediter171 9982 149 978
- varav övrig utlåning129 4901 618 628
Motpartslösa exponeringar26 368329 597
Summa2 096 03426 200 423
Kreditvärdighetsjustering981 225
Operativ risk enligt schablonmetoden170 5322 131 644
Summa kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp2 266 66328 333 292

Buffertkrav, tkr2017-09-30
Kapitalkonserveringsbuffert708 332
Kontracyklisk buffert566 666
Summa buffertkrav1 274 998
Kapitalkrav inklusive buffertkrav3 541 662
Kapitalkrav pelare 2*830 313
Totalt kapitalkrav4 371 975

Kapitaltäckning, tkr2017-09-30
Kärnprimärkapitalrelation18,1%
Primärkapitalrelation18,1%
Total kapitalrelation19,9%
Buffertkrav4,5%
varav kapitalkonserveringsbuffert2,5%
varav kontracyklisk kapitalbuffert2,0%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert11,9%
Kapitalöverskott efter buffertkrav2 097 616
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 21 267 303

*Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Stäng Skriv ut