Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Riskhantering & Kapitaltäckning

Riskhantering

I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för verksamheten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.

Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och tillse att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.

I banken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.

Kapitaltäckning

Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna utvärdering av kapital och risker.

Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på

  • bankens riskprofil
  • identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan
  • s k stresstester och scenarioanalyser
  • förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
  • ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till bankens aktuella och framtida kapitalbehov.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Skåne AB (publ), organisationsnummer 516401-0091 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Sparbanken Skåne tillämpar dels IRK-metoden och dels schablonmetoden för beräkning av kreditrisk samt schablonmetoden för beräkning av operativa risker.

Kravet på att upprätta en kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) gäller sedan 2 augusti 2014. Krav på att upprätthålla en kontracyklisk buffert (f.n 2%) tillämpas från och med 2017-03-19.

Kapitalbas, tkr2018-03-31
Kärnprimärkapital: Instrument och reserver
Aktiekapital1 668 336
Reservfond109 196
Överkursfond3 188 631
Fond för verkligt värde-
Balanserad vinst997 439
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition och förutsägbara kostnader-
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar5 963 602
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Immateriella tillgångar, uppskjutna skattefordringaroch värdejusteringar-501 122
Avdrag för IRK Reserveringar-42 877
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital-543 999
Kärnprimärkapital5 419 603
Supplementärt kapital: Instrument
Tidsbundna förlagslån500 000
Summa supplementärt kapital500 000
Kapitalbas5 919 603

Kapitalkrav och riskvägtexponeringsbelopp, tkr2018-03-31
Kreditrisk enligt schablonmetodenKapitalkravRiskvägtexponeringsbelopp
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker--
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter--
Exponeringar mot institut7 66695 830
Exponeringar mot företag354 3504 429 369
Exponeringar mot hushåll451 7205 646 500
Exponeringar säkrade genom pant i fastigheter571 1857 139 815
Fallerade poster9 282116 028
Exponeringar mot aktier5897 361
Kreditrisk enligt IRK-metoden
Exponeringar mot institut25 539319 243
Exponeringar mot företag333 3074 166 336
Exponeringar mot hushåll326 9594 086 988
- varav fastighetskrediter185 0222 312 772
- varav övrig utlåning141 9371 774 216
Motpartslösa exponeringar17 953224 407
Summa2 098 55026 231 877
Kreditvärdighetsjustering99312 413
Operativ risk enligt schablonmetoden165 4792 068 482
Summa kapitalkrav och riskvägtexponeringsbelopp2 265 02228 312 772

Buffertkrav, tkr2018-03-31
Kapitalkonserveringsbuffert707 819
Kontracyklisk buffert566 255
Summa buffertkrav1 274 075
Kapitalkrav inklusive buffertkrav3 539 096
Kapitalkrav pelare 2*907 654
Totalt kapitalkrav4 446 751

Kapitaltäckning, tkr2018-03-31
Kärnprimärkapitalrelation19,1%
Primärkapitalrelation19,1%
Total kapitalrelation20,9%
Buffertkrav4,5%
varav kapitalkonserveringsbuffert2,5%
varav kontracyklisk kapitalbuffert2,0%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert12,8%
Kapitalöverskott efter buffertkrav2 380 507
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 21 472 852

*Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Stäng Skriv ut