Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Riskhantering & Kapitaltäckning

Riskhantering

I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för verksamheten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen.

Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och tillse att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande av att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar.

I banken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer.

Kapitaltäckning

Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna utvärdering av kapital och risker.

Banken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på

  • bankens riskprofil
  • identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan
  • s k stresstester och scenarioanalyser
  • förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
  • ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar

Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med bankens årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar bankens verkliga riskprofil och kapitalbehov.

Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar alltid relateras till bankens aktuella och framtida kapitalbehov.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Skåne AB (publ), organisationsnummer 516401-0091 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, lagen (2014:967) om införande av buffertlagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Sparbanken Skåne tillämpar dels IRK-metoden och dels schablonmetoden för beräkning av kreditrisk samt schablonmetoden för beräkning av operativa risker.

Kravet på att upprätta en kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) gäller sedan 2 augusti 2014. Krav på att upprätthålla en kontracyklisk buffert (f.n 2%) tillämpas från och med 2017-03-19.

Kapitalbas, tkr2017-06-30
Kärnprimärkapital
Aktiekapital1 668 336
Reservfond109 196
Överkursfond3 188 631
Fond för verkligt värde-
Balanserad vinst897 411
Verifierat resultat efter avdrag för föreslagen vinstdisposition och förutsägbara kostnader-
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar5 919 338
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
Immateriella tillgångar, uppskjutna skattefordringaroch värdejusteringar-820 491
Avdrag för IRK Reserveringar-78 285
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital-898 776
Kärnprimärkapital5 020 562
Supplementärt kapital
Tidsbundna förlagslån500 000
Summa supplementärt kapital500 000
Kapitalbas5 520 562

Kapitalkrav och riskexponeringsbelopp, tkr2017-06-30
Kreditrisk enligt schablonmetodenKapitalkravRiskexponeringsbelopp
Exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker--
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter--
Exponeringar mot institut 5 24765 586
Exponeringar mot företag341 6524 270 654
Exponeringar mot hushåll494 6716 184 518
Exponeringar säkrade genom pant i fastigheter508 7606 359 497
Fallerade poster7 92199 010
Exponeringar mot aktier5897 361
Kreditrisk enligt IRK-metoden
Exponeringar mot institut51 449643 115
Exponeringar mot företag386 5054 831 308
Exponeringar mot hushåll298 1183 726 476
- varav fastighetskrediter170 2082 127 599
- varav övrig utlåning127 9101 598 877
Motpartslösa exponeringar26 810335 121
Summa2 121 81226 522 646
Kreditvärdighetsjustering911 138
Operativ risk enligt schablonmetoden170 5322 131 644
Summa kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp2 292 43428 655 428

Buffertkrav, tkr2017-06-30
Kapitalkonserveringsbuffert716 386
Kontracyklisk buffert573 109
Summa buffertkrav1 289 495
Kapitalkrav inklusive buffertkrav3 582 929
Kapitalkrav pelare 2*820 890
Totalt kapitalkrav4 402 819

Kapitaltäckning, tkr2017-06-30
Kärnprimärkapitalrelation17,5%
Primärkapitalrelation17,5%
Total kapitalrelation19,3%
Buffertkrav4,5%
varav kapitalkonserveringsbuffert2,5%
varav kontracyklisk kapitalbuffert2,0%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert11,3%
Kapitalöverskott efter buffertkrav1 983 633
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 21 117 743

*Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Stäng Skriv ut