Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om banken

Bankens namn

Sparbanken Skåne AB (publ)

Adress

Box 204, 221 00 Lund

Telefon

0771-12 20 00

Kategori

Bankaktiebolag

Organisationsnummer

516401-0091

FI Institutnummer

011130

Inspelning av telefonsamtal

Bankens värdepapperstillstånd och tillsyn

Språk och kommunikationsmetoder

Tjänster och produkter

Information om priser och avgifter

Registrering och redovisning

Insättningsskydd och investeringsgaranti

Klagomål, att klaga

Riktlinjer för hantering av order


Inspelning av telefonsamtal

I syfte att dokumentera affärsinnehåll, utreda kundärenden eller brott mot lag eller bankens interna regler samt utgöra affärsunderlag enligt gällande regler för rådgivning och försäkringsförmedling kan, såväl inkommande som utgående, telefonsamtal komma att spelas in.

Bankens värdepapperstillstånd och tillsyn

Tillstånd:
1999-09-23
2000-07-06
2007-03-28
2007-06-19
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-12-07
2010-02-26
2014-05-15
2015-04-13
2015-11-30
2017-03-23
Oktroj och stadfästelse av bolagsordning
Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
Tillstånd till metod för intern riskklassificering
Operativ risk, schablonmetod
Mottagande & vidarebefordran av order avs. fi instrument
Handel med finansiella instrument för egen räkning
Investeringsrådgivning till kund avs. finansiella instrument
Utförande av order avs. fi instrument på kunders uppdrag
Förvaltare av fondandelar
Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)
Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)
Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer

Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tfn 08-787 80 00, www.fi.se.

Språk och kommunikationsmetoder

Kontovillkor och övrig information tillhandhålls på svenska. Även övrig kommunikation mellan bank och kund sker på svenska.

Kundens kommunikation med banken ska ske via brev, telefon, e-post, fax, meddelande i Internetbanken eller genom besök på något av bankens respektive kontor. Order om handel med finansiella instrument ska lämnas till banken via telefon, genom att fylla i och sända en order genom bankens handelssystem, t ex Internetbanken, eller genom besök på något av bankens kontor.

Tjänster och produkter

Information om bankens tjänster och produkter finns att få på bankens kontor eller webbplats.

Banken lämnar redovisning av utförda tjänster till kund genom - i förekommande fall – avräkningsnota och/eller på så sätt som framgår av vid var tid gällande allmänna villkor/bestämmelser för de tjänster som banken tillhandahåller.

Information om priser och avgifter

Information om aktuella priser och avgifter för bankens produkter och tjänster finns tillgänglig på bankens webbplats. Ytterligare information kan erhållas på bankens kontor. Utöver bankens priser och avgifter kan det förekomma andra kostnader för kunden, däribland skatter, som inte påförs eller betalas av banken.

Registrering och redovisning

Banken upprättar vid var tid sådan registrering och redovisning för medel och finansiella instrument som är nödvändig för att omgående kunna skilja tillgångar som banken innehar för en kunds räkning från dels andra kunders tillgångar, dels bankens egna tillgångar. Banken för löpande registrering och redovisning över alla medel och finansiella instrument som banken innehar för kunds räkning.

Insättningsskydd och investeringsgaranti

Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har kund, om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina likvida medel innestående på konto hos banken, rätt till särskild ersättning med motsvarande 950.000 kr per kund.

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denna i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250.000 kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som banken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden.

Klagomål, att klaga

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Att klaga - vart vänder du dig?

1. Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

2. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens klagomålsansvarige, med adress:

Sparbanken Skåne
Klagomålsansvarig
Box 530
291 25 Kristianstad

Du kan också skicka e-post till klagomal@sparbankenskane.se

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

3. Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
105 51 STOCKHOLM

Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser försäkringsfrågor.
Skriv till:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12
Gemensam webbplats: www.konsumenternas.se

Riktlinjer för hantering av order

Information om Sparbankens riktlinjer för hantering av order samt om incitament 2011-07-19

1. Inledning

Sparbanken hanterar dina och andra kunders order i finansiella instrument genom att vidarebefordra orderna till Swedbank AB (Swedbank), som genomför själva köpet eller försäljningen för kundernas räkning. Genomförandet kan ske genom att Swedbank lägger ut ordern, exempelvis ett uppdrag att köpa eller sälja aktier, på en extern handelsplats, ofta en börs eller en s k MTF (multilateral trading facility), eller genom att Swedbank själv går in som kundens motpart till ett pris som motsvarar marknadspriset. Både Sparbanken och Swedbank har Finansinspektionens tillstånd att vidarebefordra respektive utföra kunds order på detta sätt. Sparbanken har dock valt att inte själv vara börsmedlem.

Vad som ovan angivits gäller inte order i fondandelar som inte handlas på en marknadsplats (t ex på Stockholmsbörsen). Sådan order lämnar Sparbanken direkt till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondens fondbestämmelser. Inte heller order i valutaterminer vidarebefordras till Swedbank. Sådana transaktioner utför Sparbanken själv genom att, såsom motpart, handla direkt med kunden.

Enligt EU:s s k MiFID-direktiv, som bl a syftar till att öka kundskyddet på värdepappersmarknaden, är värdepappersinstitut inom EU – däribland Sparbanken – skyldiga att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder när institutet tillhandahåller kunderna utförande eller vidarebefordran av order. Direktivet har införlivats i svensk rätt genom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt genom författningar från Finansinspektionen.

I enlighet med nämnda direktiv och författningar har Sparbanken upprättat interna riktlinjer för hur du som sparbankskund ska erhålla bästa möjliga utförande av dina order. Om du lämnar en specifik instruktion avseende en eller flera order kommer en sådan instruktion dock att ha företräde framför vad som anges i riktlinjerna. Detta gäller även Swedbank. En specifik instruktion kan således innebära att Sparbanken inte kan vidta de åtgärder som anges nedan för att uppnå bästa möjliga resultat för dig.

Nedan under punkterna 2-7 lämnas information om Sparbankens riktlinjer för hantering av kundorder avseende finansiella instrument.

Som framgått ovan samarbetar Sparbanken med Swedbank vid hanteringen av kundorder i finansiella instrument. När det gäller kundorder avseende fondandelar samarbetar Sparbanken dock med Swedbank Robur Fonder AB. Under punkt 8 i detta dokument lämnas information om ersättningar till Sparbanken från Swedbank och Swedbank Robur Fonder AB samt om vissa ersättningar från Sparbanken till andra parter i anledning av dessa samarbeten och Sparbankens värdepappersaffärer i övrigt.

2. Val av Swedbank AB som institut för utförande av kunds order

Sparbanken hanterar dina order i värdepapper – vare sig det är fråga om en direkt order från dig eller om ordern sker inom ramen för s k portföljförvaltning – genom att vidarebefordra ordern till Swedbank, som därefter utför ordern för din räkning. Ett skäl till att Sparbanken valt att inte själv vara börsmedlem är att de kostnader som är förknippade med börsmedlemskap bedöms vara för stora i förhållande till Sparbankens storlek och dess värdepappershandel utan att ge motsvarande kundnytta.

Sparbankens skäl till val av Swedbank som det institut till vilket Sparbankens kundorder vidarebefordras är följande.

Sparbanken och Swedbank arbetar sedan lång tid i samma datasystem och med väsentligen samma värdepappersprodukter. Samarbetet är väl inarbetat och har hög effektivitet och funktionalitet. Sparbanken har vidare stort förtroende för Swedbank när det gäller kompetens och kvalitet liksom leverans av affärsstöd och service inom värdepappersområdet. Sparbanken och Swedbank erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster till en i huvudsak likartat kundkrets. Sparbanken bedömer att samarbetet bidrar till att stärka konkurrensen på värdepappersmarknaden och därmed även är till fördel för sparbankens kunder.

Genom sparbankens val av Swedbank som orderutförare tillförs ett mycket stort antal kunder vilket innebär att priset på värdepapperstjänsterna kan hållas lågt samtidigt som sparbankens kunder tillhandahålls ett heltäckande utbud av tjänster och produkter på värdepappersområdet. För information om priser och avgifter för Sparbankens värdepapperstjänster, se Sparbankens hemsida eller kontakta ditt bankkontor. Beträffande ersättningar till Sparbanken från Swedbank med anledning av denna handel, se punkt 8 nedan.

När det gäller kostnader har Sparbanken bedömt att orderutförande genom Swedbank sammantaget ger lägre kostnader för Sparbankens kunder än orderutförande genom annan möjlig leverantör.

Sparbankerna har god insyn i Swedbanks handelsmetoder och produkter m m och här därmed god kännedom om de metoder Swedbank använder för att ge dig och övriga kunder bästa möjliga orderutförande. Dessa metoder och rutiner har bedömts ge Swedbanks kunder – och indirekt sparbankens kunder – ett mycket bra resultat.

Sparbankerna är i stor utsträckning representerade i olika organ som arbetar med projekt av gemensamt intresse för Sparbankerna och Swedbank. Sparbankerna har därmed möjlighet att påverka exempelvis produkt- och teknikutvecklingen på området positivt för Sparbankernas kunder.

Sammanfattningsvis är skälet till att sparbanken valt att samarbeta med Swedbank att Swedbank, i jämförelse med andra banker och värdepappersinstitut, bedöms erbjuda dig och Sparbankens övriga kunder det sammantaget bästa erbjudandet. Sparbankerna har därvid utgått från bäst möjligt resultat för dig avseende främst pris, kostnad, effektivitet samt funktionalitet vid utförande av order.

Swedbank är såsom orderutförande institut skyldigt att ha riktlinjer för orderutförande, vilka alltså även tillämpas på order från sparbankens kunder. Riktlinjerna finns tillgängliga på www.swedbank.se/mifid.

Sparbanken följer noga utvecklingen på värdepappersområdet och utvärderar regelbundet och minst årligen sina riktlinjer för orderhantering, inklusive samarbetet med Swedbank samt andra möjliga alternativ för att på bästa sätt tillgodose sparbankens kunders intressen. Härvid tas hänsyn till bl a kostnaderna för transaktionen, snabbheten i genomförandet, sannolikheten att ordern leder till avslut och kan avvecklas, vilka handelsplatser Swedbank och andra aktörer erbjuder handel på, samt vilka övriga tjänster Swedbank och andra aktörer erbjuder Sparbankens kunder.

3. Särskilt om bästa orderutförande vid handel med fondandelar

Sparbanken kommer att utföra dina order avseende fondandelar (som inte handlas på en marknadsplats) genom att vidarebefordra dessa till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmelserna (eller motsvarande). För information om prissättningen hänvisas till det aktuella fondbolaget. Beträffande ersättningar till Sparbanken från Swedbank Robur Fonder AB med anledning av denna handel, se punkt 8 nedan.

När det gäller dina order i fondandelar som handlas på en marknadsplats (t ex på Stockholmsbörsen) vidarebefordras dessa till Swedbank för utförande, varvid punkt 2 gäller. Beträffande ersättningar till Sparbanken från Swedbank med anledning av denna handel, se punkt 8 nedan.

Vad som sagts i denna punkt gäller även sådana order avseende fondandelar som utförs inom ramen för portföljförvaltning.

4. Särskilt om hantering av order i valutaterminer

Om du lämnar order i valutaterminer utför Sparbanken själv ordern genom såsom motpart handla direkt med dig. Detsamma gäller eventuella andra liknande instrument som handlas direkt med dig. I dessa fall ingås ett köpeavtal mellan Sparbanken och dig – antingen när du accepterar ett fast pris ställt av Sparbanken eller, vid s k indikativa priser, när Sparbanken bekräftar priset till dig och du accepterar priset. Eftersom det här träffas ett köpeavtal mellan Sparbanken och dig anses tjänsten normalt inte ske för din räkning. Detta innebär att dessa riktlinjer inte är tillämpliga i den situationen.

5. Orderhantering, sammanläggning och fördelning

Sparbanken kommer att vidarebefordra dina order snabbt, effektivt och rättvist. Jämförbara kundorder vidarebefordras omgående och i den tidsordning de togs emot såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av dina intressen.

6. Störningar i marknaden eller handelssystem

Vid störningar i marknaden eller i Sparbankens eller Swedbank egna system, till följd av t ex avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system, kan det enligt Sparbankens bedömning vara omöjligt eller olämpligt att genomföra dina order enligt Sparbankens gängse rutiner. Sparbanken kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för dig.

7. Ändringar

Sparbanken kommer regelbundet att se över och vid behov genomföra ändringar i sina interna riktlinjer för hantering av kundorder samt i detta informationsdokument. Detta dokument kommer att finnas tillgängligt på Sparbankens hemsida. Dokumentet kan komma att ändras, varvid ändringarna gäller omedelbart.

8. Information om incitament i samband med Sparbankens värdepapperstjänster

Från och med den 1 november 2007 har du som kund rätt att få information om de ersättningar som betalas eller ges till eller av tredje part och som har samband med värdepapperstjänster som Sparbanken och/eller Swedbank AB utför åt dig. Den här informationen lämnas därför gemensamt av såväl Sparbanken som Swedbank.

Aktiemarknaden
Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling av köp eller försäljning av aktier, depåbevis, emissionsbevis, konvertibler, omvända konvertibler, aktieoptioner, aktieterminer, aktieindexoptioner, aktieindexterminer och warranter. Sparbanken får också ersättning för affärer som rör IPS sparande med placering i enskilda värdepapper.

Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota. Det förekommer också att ersättningen uppgår till ett belopp som endast motsvarar en del av courtaget.

Du som kund betalar inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Sparbanken kan, i förekommande fall, ge provision till extern portföljförvaltare som lämnat en kundorder till Sparbanken för vidarebefordran till Swedbank. Inte heller i det fallet betalar du som kund något extra.

Aktieaffärer i samband med nyemission
Sparbanken får ersättning av Swedbank i samband med emissionserbjudanden.

Ersättning utgår
• dels som en ersättning för förmedling av nyemitterade aktier
• dels med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota

Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Fondandelar
Fonder som förvaltas av Swedbank Robur

Sparbanken får ersättning från Swedbank Robur Fonder AB (Robur) för förmedling av fondandelar.

Ersättning utgår med ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften. I visst fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp.

Du som kund betalar dock endast avgift till Robur i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Fonder som förvaltas av annat fondbolag
Sparbanken får också ersättning av andra fondbolag för förmedling av deras fonder.

Ersättning utgår med ett belopp beräknad som en procentandel av förvaltningsavgiften. I visst fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp.

Du som kund betalar endast avgift till fondbolaget i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Individuell pensionssparande i fonder
Sparbanken får ersättning för förmedling av individuellt pensionssparande i fonder. Den ersättning som Sparbanken får är densamma som angivits ovan för fondsparande hos Robur och andra fondbolag.

Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Strukturerade produkter
Sparbanken får ersättning av Swedbank m fl för förmedling av de strukturerade produkter t ex aktieindexobligationer och aktiekorgar som banken emitterar.

Ersättning utgår
• dels med ett belopp som motsvarar det courtage du betalat och som framgår av avräkningsnota eller anmälningssedel.
• dels som en inköpsprovision som beräknas som en procentandel av förmedlat belopp.

Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Premieobligationer
Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling i samband med nyemission av premieobligationer.

Ersättning utgår
• dels som en provision för förmedling av nyemitterade premieobligationer
• dels med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota

Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Swedbank får i sin tur provision av Riksgäldskontoret som utfärdar premieobligationerna.

Räntemarknaden
Sparbanken får ersättning av Swedbank för köp eller försäljning av obligationer, statsskuldväxlar, certifikat, ränteoptioner, ränteswappar, utställda caps och floors samt Forward Rate Agreements (FRA).

Provisionen kan variera beroende på vilket värdepapper du köper eller säljer. Den kan uppgå till ett belopp som motsvarar det courtage som du betalat och som framgår av avräkningsnotan. Det kan också uppgå till ett belopp som motsvarar en viss räntemarginal.

Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

PPM-förvaltning
Sparbanken får ersättning från Indecap AB för förmedling av förvaltningstjänst.

Ersättning utgår med ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften.

9. Mer information

På begäran lämnar Sparbanken ut mer detaljerade uppgifter. Önskar du ytterligare information kan du då vända dig till Sparbankens funktion för regelefterlevnad (Compliance).

Stäng Skriv ut