Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om banken

Bankens namn

Sparbanken Skåne AB (publ)

Adress

Box 204, 221 00 Lund

Telefon

0771-12 20 00

Kategori

Bankaktiebolag

Organisationsnummer

516401-0091

FI Institutnummer

011130

Inspelning av telefonsamtal

Bankens värdepapperstillstånd och tillsyn

Språk och kommunikationsmetoder

Tjänster och produkter

Information om priser och avgifter

Registrering och redovisning

Insättningsskydd och investeringsgaranti

Klagomål, att klaga

Riktlinjer för hantering av order


Inspelning av telefonsamtal

I syfte att dokumentera affärsinnehåll, utreda kundärenden eller brott mot lag eller bankens interna regler samt utgöra affärsunderlag enligt gällande regler för rådgivning och försäkringsförmedling kan, såväl inkommande som utgående, telefonsamtal komma att spelas in.

Bankens värdepapperstillstånd och tillsyn

Tillstånd:
1999-09-23
2000-07-06
2007-03-28
2007-06-19
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-12-07
2010-02-26
2014-05-15
2015-04-13
2015-11-30
2017-03-23
Oktroj och stadfästelse av bolagsordning
Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
Tillstånd till metod för intern riskklassificering
Operativ risk, schablonmetod
Mottagande & vidarebefordran av order avs. fi instrument
Handel med finansiella instrument för egen räkning
Investeringsrådgivning till kund avs. finansiella instrument
Utförande av order avs. fi instrument på kunders uppdrag
Förvaltare av fondandelar
Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)
Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)
Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer

Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tfn 08-787 80 00, www.fi.se.

Språk och kommunikationsmetoder

Kontovillkor och övrig information tillhandhålls på svenska. Även övrig kommunikation mellan bank och kund sker på svenska.

Kundens kommunikation med banken ska ske via brev, telefon, e-post, fax, meddelande i Internetbanken eller genom besök på något av bankens respektive kontor. Order om handel med finansiella instrument ska lämnas till banken via telefon, genom att fylla i och sända en order genom bankens handelssystem, t ex Internetbanken, eller genom besök på något av bankens kontor.

Tjänster och produkter

Information om bankens tjänster och produkter finns att få på bankens kontor eller webbplats.

Banken lämnar redovisning av utförda tjänster till kund genom - i förekommande fall – avräkningsnota och/eller på så sätt som framgår av vid var tid gällande allmänna villkor/bestämmelser för de tjänster som banken tillhandahåller.

Information om priser och avgifter

Information om aktuella priser och avgifter för bankens produkter och tjänster finns tillgänglig på bankens webbplats. Ytterligare information kan erhållas på bankens kontor. Utöver bankens priser och avgifter kan det förekomma andra kostnader för kunden, däribland skatter, som inte påförs eller betalas av banken.

Registrering och redovisning

Banken upprättar vid var tid sådan registrering och redovisning för medel och finansiella instrument som är nödvändig för att omgående kunna skilja tillgångar som banken innehar för en kunds räkning från dels andra kunders tillgångar, dels bankens egna tillgångar. Banken för löpande registrering och redovisning över alla medel och finansiella instrument som banken innehar för kunds räkning.

Insättningsskydd och investeringsgaranti

Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har kund, om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina likvida medel innestående på konto hos banken, rätt till särskild ersättning med motsvarande 950.000 kr per kund.

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denna i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250.000 kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som banken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden.

Klagomål, att klaga

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Att klaga - vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens kundombudsman, med adress:

Sparbanken Skåne
Kundombudsmannen
Box 204
221 00 Lund

Du kan också skicka e-post till kundombudsmannen@sparbankenskane.se

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Om du efter omprövning fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

som opartiskt och utan kostnad prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
105 51 Stockholm

Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser försäkringsfrågor.
Skriv till:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12
Gemensam webbplats: www.konsumenternas.se

Konsumentverket erbjuder kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor.
Skriv till:
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Telefon: 0771-525 525
Webbplats: hallakonsument.se

Konsumentvägledning
Många kommuner erbjuder kostnadsfri konsumentvägledning i hushållsekonomiska och juridiska frågor. Sök din kommunala konsumentvägledare på: hallakonsument.se

Riktlinjer för hantering av order

Mer information

På begäran lämnar Sparbanken ut mer detaljerade uppgifter. Önskar du ytterligare information kan du då vända dig till Sparbankens funktion för regelefterlevnad (Compliance).

Stäng Skriv ut