Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Organisation i Sparbanken Skåne AB

Organisation

Bolagsstämman är Sparbanken Skåne AB:s högsta beslutande organ, på vilken aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Styrelsen väljs av bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Den fastställer Sparbanken Skåne AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsen väljs av bolagsstämman på 1 år. Styrelsen består av 8 ledamöter, i vilka ingår arbetande styrelseordföranden, samt två arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa. Sparbanken Skåne AB strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Sparbanken Skåne AB arbetar löpande med kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.
Läs mer om styrelseledamöter och arbetstagarrepresentanter

Sparbanken Skåne AB:s löpande förvaltning sköts av VD, vilken är vald av styrelsen, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I VD-staben ingår även chefsjurist och avdelning för Samhälle & Näringsliv.
Läs mer om VD

I Bankledningen ingår, förutom VD, chefer för Kreditstab, Ekonomi & Finans, Risk, HR och IT & Support samt Affärschef och de sex bankcheferna.

Styrelsen och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen och företagets verksamhet. Till sin hjälp med detta finns en compliancefunktion, som inte ingår i den operativa verksamheten, som ska tillse att lagar, förordningar, interna regler, samt god sed följs (regelefterlevnad). Compliancefunktionen är underställd VD och informerar styrelse, VD samt ledning avseende regelefterlevnaden. Det finns även en riskfunktion som sammanställer, analyserar och rapporterar operativa-, kredit- och finansiella risker till bl.a. styrelse och ledning. Riskfunktionen är underställd VD. Riskfunktionen ingår inte heller i den operativa verksamheten.

Styrelsen utser funktionen för internrevision och denna är direkt underställd styrelsen. Internrevisionen är för närvarande utlagd till ett externt företag och är därmed helt separerad från bankens verksamhet som skall granskas och deltar inte i den operativa verksamheten.

Affärsledningen är underställd VD. I denna ingår Kreditstab, Ekonomi & Finans, HR, Affärschef och de sex bankcheferna.

Till sin hjälp i Affärsrörelsen har Affärschefen sex säljande stabsfunktioner, vilka är uppdelade i Marknad & Försäljning, Produkt & Process, Kundcenter, Försäkra, Private Banking och Kapitalförvaltning.

Kontorsrörelsen, vilken är underställd VD, består av 6 bankområden med totalt 29 kontor och drivs av bankchefer och kontorschefer.

Stäng Skriv ut