Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Vad är hållbarhetspreferenser

Three people having a forest meeting

Vad är hållbarhetspreferenser och varför behöver du svara på frågor om det när du startar ett långsiktigt sparande?

I rådgivning om sparande, både fysiskt och digitalt, får du frågor om dina hållbarhetspreferenser, det vill säga vad du har för önskemål och krav på hållbarhet i de produkter du sparar i. Du ska svara på hur du vill att ditt sparande ska placeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv - i vilken utsträckning du vill att fonder tar hänsyn till olika aspekter av hållbarhet. Det ska hjälpa dig att hitta det sparande som passar bäst för just dig.

För att det ska ske en omställning mot hållbarhet reglerar EU finansmarknaden. Syftet är att styra kapital till hållbara investeringar och är ett viktigt verktyg för att nå EUs högt ställda hållbarhetsmål. Regelverken motverkar Greenwashing*), hjälper dig att få bättre koll på vad du investerar i och att göra hållbara val. Genom dina val kan du med ditt sparande vara med och bidra till en hållbar utveckling av samhället och världen.

I ditt långsiktiga sparande kan dina hållbarhetspreferenser fångas på tre olika sätt och det är det här du har att ta ställning till.

  1. Ett sparande kan undvika negativa konsekvenser för planeten, miljön eller människor

    Det innebär att investeringen inte ska innebära skada på till exempel miljö eller utifrån social hållbarhet. Du väljer vilka negativa konsekvenser du vill undvika.

  2. Ett sparande kan också vara miljömässigt och/eller socialt hållbart utifrån fondbolagets bedömning.

    Fondbolag ska lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Investeringen ska inte orsaka någon betydande skada på något av de andra målen och de bolag som fonden investerar i ska också följa praxis för god bolagsstyrning.

  3. Ett sparande kan gå till miljömässigt hållbara investeringar som definieras enligt en EU-standard (taxonomin)

    En ekonomisk verksamhet kan ses som hållbar om den bidrar till ett givet miljömål samtidigt som den inte skadar ett annat miljömål. Verksamheten måste också följa minimikrav kring mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i arbetslivet.

I den fysiska eller digitala rådgivningen kommer du svara på ett antal frågor som identifierar dina hållbarhetspreferenser och även ger förslag på fonder som passar in på dina preferenser.

 

Fotnot

Värt att tänka på är att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på www.sparbankenskane.se

*) Taxonomin och fondbolagens bedömning enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ska skapa en hög och bra standard för vilka placeringar som kan anses vara hållbara. Det kommer minska det som kallas för Greenwashing, att bolag utger sig - eller sina produkter - för att vara mer hållbara än vad de faktiskt är. Genom dessa regelverk kan du lättare jämföra fonder och välja hållbart på riktigt.

Hur definieras hållbarhet?

Hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället kan definieras utifrån ESG, vilket betyder Environmental, Social och Governance.
E – Environmental (miljö)
Det omfattar bland annat begränsningar av klimatförändringar och utsläpp, hållbar användning av vatten, omställning till cirkulär ekonomi, skydd av biologisk mångfald och ekosystem.
S – Social (socialt ansvar)
Det innebär att bolagen tar ansvar inom till exempel jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet.
G – Governance (bolagsstyrning)
Innebär att bolagen ska skötas på ett sunt och ansvarsfullt sätt, gällande till exempel företagskultur, bekämpning av korruption och mutor, social hänsyn och regelefterlevnad.