Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Vad är hållbart sparande och hur kan det påverka?

Att spara hållbart innebär att man placerar sina pengar så att de på ett positivt sätt påverkar miljö och klimat, men även främjar hållbarhet utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

 

Med ditt sparande kan du vara med och påverka företag och samhälle i rätt riktning. På en aggregerad nivå är det väldigt mycket pengar som kan styras till att bidra till en hållbar utveckling av samhället och världen.

Olika typer av hållbart sparande

Det finns olika typer av hållbart sparande. En fond kan sättas samman utifrån att vissa bolag och branscher väljs in eller att vissa bolag och branscher väljs bort. Det kan också handla om fonder där pengarna investeras i bolag i förändring, där det aktiva ägarskapet är viktigt.

Hållbart sparande tar inte bara hänsyn till miljö och klimat, utan också till exempel mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor, jämställdhet och att utrota fattigdom. Det är mycket som ryms i det hållbara sparandet.

En hållbar fond kan ha hållbar utveckling som mål eller en hållbar inriktning men där det inte är det uteslutande målet för fonden.*) För att ett sparande ska vara hållbart ska fonden bestå av bolag vars verksamhet och produkter är hållbara utifrån EUs regelverk**) samt att de undviker negativa effekter utifrån ESGs hållbarhetsfaktorer – E (miljö), S (social hållbarhet) och G (bolagsstyrning).

Hur kan sparandet påverka?

För att företag ska växa och utvecklas krävs tillgång till kapital. De branscher och företag som har tillgång till kapital har också större möjlighet att finnas kvar och vara lönsamma i framtiden. Kapitalet i det hållbara sparandet investeras i företag som främjar hållbar utveckling. Det innebär att de branscher och företag som inte gör det inte heller kommer ha tillgång till samma kapital och därmed få svårare att finnas kvar.

Varje krona som sparas hållbart påverkar, men ser man på det utifrån en aggregerad nivå så blir det en enorm kraft. Om till exempel en miljon löntagare med genomsnittlig lön skulle placera sin premiepension och tjänstepension i fonder med hållbar utveckling som mål skulle det kunna innebära rent dricksvatten för 85 miljoner människor och produktion av förnybar energi för 1,25 miljoner hushåll.

Fotnot

Värt att tänka på är att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på www.sparbankenskane.se

*) Enligt EUs hållbarhetskategorier. En så kallad artikel 9-fond har hållbar utveckling som mål, en artikel 8-fond har en hållbar inriktning men inte som uteslutande mål.
**) EUs taxonomiförordning och EUs Disclosureförordning (SFDR)

FNs globala mål för hållbar utveckling

Mål 1: ingen fattigdom
Mål 2: ingen hunger
Mål 3: god hälsa och välbefinnande
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 6: rent vatten och sanitet för alla
Mål 7: hållbar energi för alla
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 11: hållbara städer och samhällen
Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: bekämpa klimatförändringarna
Mål 14: hav och marina resurser
Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17: genomförande och globalt partnerskap