Sparbanken Skånes krav på fonder med särskilda hållbarhetskriterier:

 • Hållbarhetsfrågor ska vara avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonderna ska ha specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö-, sociala och affärsetiska frågor.
 • Fondbolaget ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Då förbinder man sig att integrera de sex principer som FN har beslutat om samt att årligen rapportera resultatet.
 • Förvaltaren måste engagera sig som en aktiv aktieägare. Det kan man göra genom att aktivt delta på årsmöten och genom att utnyttja sin rätt att rösta. Det kan även vara påverkan och dialog med bolag som man anser har ett bristande hållbarhetsarbete.
 • Förvaltaren ska avstå från att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella standarder och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
 • Utöver dessa krav måste fonden exkludera:
  - Bolag som tillverkar, moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt konstruerade för klusterbomber, landminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen
  - Bolag som producerar kol motsvarande minst 30 procent av omsättningen*
  - Minst en av sektorerna alkohol, spel, pornografi, tobak, vapen eller fossila bränslen. Andelen av bolagets omsättning från produktion av produkten får vara max 5 procent*