Hållbarhetsrisker förknippade med Sparbankens ersättningssystem är försumbara eftersom den rörliga ersättningen är låg i förhållande till total ersättning och inte innehåller några incitament till individuellt risktagande.

Personalrisker kopplade till ersättningssystemet hanteras genom att det finns tydliga ramar för hur grundlönen sätts och incitament för individuellt risktagande saknas.