En ny analys av den momspliktiga delen av näringslivet visar att företagen i Västra Götalands län ökade omsättningen med 11,7 procent under 2021. Det ska jämföras med snittet för riket på 10,0 procent, Stockholms län på 7,4 procent och Skåne län på 8,9 procent. Under 2020, då ekonomin bromsade in efter pandemiutbrottet, var det Skåne som klarade sig bäst med ett tapp på endast 0,8 procent jämfört med 3,0 procent ner i riket, 2,5 procent ner i Stockholm och 4,6 procent ner i Västra Götaland.

- Återhämtningen var tydlig under 2021 trots att flera pandemieffekter kvarstod. Brist på insatsvaror, leveransproblem och kostnadsökningar var och förblir utmaningar men företagen har visat styrka. Mest kraftfull har återhämtningen varit där tappet också var som störst. Det syns inom hotell- och restaurangnäringen, men också geografiskt där Västra Götaland är den storstadsregion där omsättningen nu ökat snabbast, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Statistiken kommer från SCB och är sammanställd till vårens utgåva av Skånsk konjunktur, som släpps i sin helhet den 24 maj. Förutom den återkommande konjunkturanalysen på kommunnivå, presenteras också en fördjupning av hur senaste månadernas prisökningar på råvaror och energi påverkar livsmedelsindustri och hushåll, en utveckling som förstärkts under Ukrainakrisen. Skånsk konjunktur ges ut sedan 2018 av Sparbanken Skåne i samarbete med Øresundsinstituttet.

Under fjolårets ekonomiska återhämtning har speciellt IT- och kommunikationsbranschen vunnit mark i Skåne, relativt övriga storstadsregioner. Omsättningen för Informations- och kommunikationsverksamheter i Skåne ökade med 16,5 procent under 2021 jämfört med 8,2 procent för de Stockholmsbaserade verksamheterna och 11,5 procent i Västra Götalands län.

- Skåne har klarat sig jämförelsevis bra under coronakrisen, med ett litet tapp 2020 och god tillväxt under återhämtningen. Vi ser att framtidsbranscher som IT och kommunikation haft en stark utveckling, där den procentuella omsättningsökningen senaste åren varit högre än i både Stockholm och Göteborg, säger Björn Ovander.

- I Malmö och Lund har vi idag en flora av innovativa teknikföretag, klusterbildningar som verkligen börjat göra skillnad. Vi ser också att branschen Företagstjänster växer i Skåne vilket även det indikerar att en kritisk massa med verksamheter uppstått på flera håll i regionen.

Måttligast utveckling under återhämtningen för skånsk del har branscherna Bygg samt Fastighet haft. Omsättningsökningen för skånsk byggnäring var 2,6 procent ifjol jämfört med 6,9 procent för riket, 4,5 procent för Stockholm och 7,2 procent för Västra Götaland. För fastighetsverksamheter i Skåne ökade omsättningen med 3,3 procent jämfört med 7,2 procent för riket, 5,6 procent för Stockholm och hela 19,0 procent för Västra Götaland.

Den enskilda bransch som ökat procentuellt sett mest i omsättning under 2021 är Energi- och miljöverksamhet. Utvecklingen förklaras till stor del av de stigande priserna på el och energi.

I faktablad framgår utvecklingen för elva olika branscher, uppdelat på storstadsregioner och riket som helhet. Den så viktiga handeln ökade omsättningen med 5,7 procent i Skåne, 6,9 procent i Stockholm och 9,3 procent i Västra Götalands län. Inom Tillverkning och utvinning ökade omsättningen med 11,6 procent i Skåne, 5,1 procent i Stockholm och 13,5 procent i Västra Götaland. Den bransch där Stockholm vann mest mark under fjolåret relativt övriga storstadsregioner var Jordbruk, skogsbruk och fiske. I Västra Götaland var det Fastighetsverksamhet som gick starkast jämfört med Stockholm och Skåne.

Tabellen nedan visar den sammantagna omsättningsutvecklingen under 2021 för samtliga branscher.

Sammantagna omsättningsutvecklingen under 2021
Näringslivets omsättning* Omsättning mkr 2021 Förändring % 20-21 (19-20)

Stockholm

3 075 922 7,4 (-2,5)
Västra Götaland 1 956 460 11,7 (-4,6)
Skåne 1 192 474 8,9 (-0,8)
Sverige 9 978 203 10,0 (-3,0)

 

* Avser branscher med momspliktig verksamhet. Branscherna vård- och omsorg & sociala tjänster, utbildning, offentlig förvaltning och försvar samt finans och försäkringsverksamhet är ej momspliktiga och ingår därmed inte i omsättningsstatistiken. Däremot ingår exportförsäljning. Källa: SCB - Regional omsättningsstatistik som omfattar privat och offentligt ägda bolag. Geografin avser de tre storstadslänen (regionerna).

Om Skånsk konjunktur
Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparbanken Skåne sedan 2018. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras två gånger per år. Vårens utgåva släpps den 24 maj.