För helåret 2020 redovisar banken ett resultat på 838 miljoner kronor, en ökning med fyra procent från året innan, exklusive goodwillavskrivningar och skatt.

- Vi summerar ett mycket annorlunda år, som mer än något annat präglats av coronapandemin. Sparbanken Skåne har stått stabilt trots en osäker omvärld. Vi går väl rustade in i 2021, säger Bo Bengtsson, VD för Sparbanken Skåne.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 236 mkr (202 mkr).
 • Räntenettot har ökat med 8 procent till 303 mkr (281 mkr). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym.
 • Provisionsnettot förbättrades och uppgick till 151 mkr (129 mkr), främst relaterat till ökade betalningsförmedlings- och värdepappersprovisioner.
 • Kostnaderna exklusive kreditförluster ökade något och uppgick till -238 mkr (-220 mkr). Största ökningen är hänförbar till ökade IT-kostnader.
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet +13 mkr (+6 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 6 miljarder under kvartalet och uppgick till 221 miljarder kronor (215 mdr per september 2020). Ökningen förklaras främst av börsens positiva utveckling under slutet av året.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (19,5 procent per september 2020).
 • Likviditetstäckningsgraden förbättrades ytterligare och uppgick till 256 procent (236 procent per september 2020).

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2019 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 4 2020

 • Smittspridningen av covid-19 har under hösten och vintern accelererat i det skånska samhället. Med det följer ökad osäkerhet om pandemins långsiktiga effekter för samhället i stort och även för ekonomin hos privatpersoner och företag.
 • Sparbanken Skåne har utvecklats stabilt, trots de utmaningar som pandemin medfört. Ytterligare återföringar har kunnat göras under kvartalet från tidigare redovisade kreditreserveringar. Bakgrunden är ett sammantaget mer positivt framtidsscenario än i kvartal 3.
 • Bankens konjunkturrapport ”Skånsk konjunktur” presenterades i november. Den visar bland annat att det fortsatt skapas jobb i skånska företag, men i långsammare takt än tidigare. Rapporten konstaterar också att de skånska kommunerna sannolikt står inför ekonomiska utmaningar på sikt.
 • Kunderbjudandet har fortsatt att förnyas, bland annat med digitala plånbokstjänster och möjlighet för kunder att chatta direkt med banken i appen. På kontorssidan öppnade Sparbanken Skåne i december i nya lokaler i Simrishamn.
 • Banken och ägarstiftelserna engagerade sig i flera samhällsinitiativ under kvartalet. Bland annat har Sparbanken Skånes Forskningspris delats ut till en framstående strokeforskare vid Lunds universitet.

Ekonomiskt sammandrag januari-december 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under året till 838 mkr (638 mkr).
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för januari-december uppgick till 838 mkr (803 mkr).
 • Kreditförlusterna uppgick till -46 mkr (+13 mkr). Detta på grund av ökade reserveringar under främst första kvartalet till följd av covid-19-pandemin.
 • Räntenettot har ökat med 11 procent till 1 225 mkr (1 107 mkr). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym.
 • Provisionsnettot uppgick till 509 mkr (509 mkr).
 • Kostnaderna minskade, främst på grund av lägre goodwillavskrivningar (som avslutades i maj 2019), och uppgick till 872 mkr (1 007 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 8 procent till 221 mdr (205 mdr per december 2019).
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (19,7 procent).
 • Likviditetstäckningsgraden ökade till 256 procent (186 procent per december 2019), beroende på ökade likvida medel då inlåningen från allmänheten ökat under året.

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-december 2019 om inget annat angivits)

Ta del av rapporten i sin helhet