Sparbanken Skåne ökade affärsvolymen med 5 procent under det fjärde kvartalet till 249 miljarder kronor vid årets utgång.

- Året avslutades stabilt för banken med fortsatt god tillväxt. Sammantaget präglades 2021 av konjunkturell återhämtning efter nedstängningskrisen i pandemins inledningsskede, även om nya ekonomiska utmaningar började framträda på flera håll i omvärlden. Sparbanken Skåne står väl rustad för att kunna stödja invånare och företag i en prövande tid, säger VD Rasmus Roos.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2021

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 221 mkr (248 mkr).
 • Räntenettot har ökat till 303 mkr (289 mkr).
 • Provisionsnettot har ökat och uppgick till 155 mkr (145 mkr).
 • Kostnaderna exklusive kreditförluster ökade och uppgick till - 245 mkr (-212 mkr). Ökningen är främst hänförbar till högre personalkostnader.
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet +4 mkr (+19 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 12 mdkr under kvartalet och uppgick till 249 mdkr (237 mdkr). Ökningen förklaras främst av börsens positiva utveckling och att inlåningen från allmänheten ökat samt en ökad utlåning både inom företags- och privatsidan.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 21,4 procent (21,3 procent).
 • Likviditetstäckningsgraden ökade till 248 procent (225 procent).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 3 2021 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 4

 • Fjärde kvartalet präglades av en stabil marknadsutveckling, både på privat- och företagssidan. Stigande smittspridning av covid-19 i samhället i slutet av året ökade dock osäkerheten för framtiden.
 • Banken har åter höjt beredskapen för att kunna motverka de ekonomiska konsekvenser som följer med nya restriktioner i samhället. Utgångspunkten är en tät dialog med kunderna om förutsättningar och behov.
 • Bolåneaffären utvecklades starkt under kvartalet. Oktober var den enskilt bästa månaden när det gäller nya bolånevolymer sedan banken bildades. Geografiskt sett är det i södra Skåne, i Ystad med omliggande kommuner, som tillväxten är snabbast.
 • Landets 58 samverkande sparbanker och Swedbank förnyade samarbetsavtalet som ligger till grund för det unika partnerskapet. För Sparbanken Skånes kunder innebär det förlängda avtalet fortsatt tillgång till en storskalig infrastruktur och ett komplett produktutbud.
 • En expansiv tid väntar i Skåne, bortom pandemin, och fram till 2030 ska över 80 000 nya bostäder byggas i regionen. Det visar Sparbanken Skånes rapport Skånsk konjunktur som presenterades i november. Rapporten sätter också ljuset på aktuella ekonomiska utmaningar i Skåne, såsom det ökade elpriset som påverkar både hushåll och företag.

Ekonomiskt sammandrag januari–december 2021

 • Bankens rörelseresultat uppgick under året till 926 mkr (838 mkr).
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under året +55 mkr (-46 mkr). 2020 påverkades kraftigt av ökade reserveringar för förväntade kreditförluster till följd av covid-19-pandemin.
 • Räntenettot minskade med -4 procent till 1 176 mkr (1 225 mkr). Utvecklingen hänför sig i huvudsak till minskade marginaler, trots att utlåningsvolymerna ökat.
 • Provisionsnettot uppgick till 585 mkr (509 mkr). Ökningen, som i första hand avser värdepappersprovisioner, beror till största delen på börsens stadiga uppgång. Även utlåningsprovisionerna avseende förmedlade krediter till Swedbank Hypotek har ökat.
 • Kostnaderna ökade och uppgick till - 910 mkr (-872 mkr). Det är framför allt personalkostnaderna som ökat.
 • Affärsvolymen ökade med 14 procent till 249 mdkr de senaste 12 månaderna (219 mdkr per december 2020).
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 21,4 procent (20,4 procent per december 2020).
 • Likviditetstäckningsgraden minskade något från en hög nivå till 248 procent (256 procent per december 2020).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser perioden januari-december 2020 om inget annat angivits)

Ta del av rapporten i sin helhet