- Vi ser tillbaka på ett kvartal som präglats av återhämtning och framtidsfokus. För både privatpersoner och företag i Skåne pågår en stegvis återgång till en mer normal vardag. Banken utvecklas stabilt och under kvartalet har vi bland annat förnyat organisationsstrukturen för att ytterligare stärka vårt arbete med kundrelationer och hållbarhetsfrågor, säger VD Rasmus Roos.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2021

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 233 mkr (224 mkr).
 • Räntenettot minskade med 3 procent till 288 mkr (297 mkr). Utvecklingen hänför sig i huvudsak till minskade marginaler, trots att utlåningsvolymerna ökat.
 • Provisionsnettot ökade och uppgick till 147 mkr (138 mkr), främst hänförbart till att kvartal 2 påverkades positivt av engångsersättning avseende utlåningsprovisioner.
 • Kostnaderna exklusive kreditförluster ökade något och uppgick till -230 mkr (-224 mkr). Ökningen är främst hänförbar till högre IT-kostnader.
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet +26 mkr (+7 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 8 mdkr under kvartalet och uppgick till 234 mdkr. Ökningen förklaras främst av börsens positiva utveckling och att inlåningen från allmänheten ökat.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 21,2 procent.
 • Likviditetstäckningsgraden minskade från en hög nivå till 206 procent.
  (Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 1 2021 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 2 2021

 • Återhämtningen fortsatte på marknaden efter den kraftiga avmattningen i pandemins inledningsskede. Långsamt och stegvis återgår samhället till en mer normal vardag. De värsta konjunkturscenariorna från pandemins inledningsskede har inte infriats.
 • Bolåneaffären har utvecklats starkt under kvartalet och banken medverkar med finansiering i såväl nyproduktion som i affärer på befintlig bostadsmarknad. Priserna på bostadsmarknaden har ökat snabbt och i vissa områden kraftfullt, banken rekommenderar kunderna att fortsätta att både amortera och spara för att skapa en trygg ekonomi.
 • Skånes näringsliv har generellt klarat coronakrisen bättre än näringslivet i andra storstadsregioner i landet. Utmaningarna med långtidsarbetslöshet och utanförskap i vissa delar av Skåne kvarstår dock. Det framgår av bankens rapport Skånsk konjunktur som presenterades i maj.
 • Ny organisationsstruktur för banken infördes den 1 maj i syfte att ytterligare stärka kundfokus, utveckla hållbarhetsarbetet, skapa effektiva arbetssätt och öka förutsättningarna för snabb implementering av nya digitala lösningar.
 • Patricia Håkansson har utsetts till hållbarhetschef. Hon kommer närmast från en tjänst som gruppchef på bankens ekonomi- och finansavdelning och kommer i sin nya roll att rapportera direkt till vice VD Johan Fjelkner.
 • Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo byggs ut till tredubbla produktionskapaciteten och blir återigen landets största solcellspark. Sparbanken Skåne är finansierande bank i satsningen, som drivs av Svea Solar och privata entreprenörer och investerare.

Ekonomiskt sammandrag januari-juni 2021

 • Bankens rörelseresultat uppgick under perioden till 457 mkr (330 mkr).
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under halvåret +32 mkr (-97 mkr). Första kvartalet 2020 påverkades kraftigt av ökade reserveringar för förväntade kreditförluster till följd av covid-19-pandemin.
 • Räntenettot minskade med 5 procent till 584 mkr (612 mkr). Utvecklingen hänför sig i huvudsak till minskade marginaler, trots att utlåningsvolymerna ökat.
 • Provisionsnettot uppgick till 285 mkr (233 mkr). Ökningen, som i första hand avser värdepappersprovisioner, beror till största delen på börsens stadiga uppgång efter det kraftiga fallet första kvartalet 2020. Även utlåningsprovisionerna avseende förmedlade krediter till Swedbank Hypotek har ökat.
 • Kostnaderna ökade och uppgick till 453 mkr (431 mkr). Det är framför allt personalkostnaderna som ökat.
 • Affärsvolymen ökade med 14 procent till 234 mdkr de senaste 12 månaderna.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 21,2 procent.
 • Likviditetstäckningsgraden minskade från en hög nivå till 206 procent.
  (Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-juni 2020 om inget annat angivits)

Ta del av rapporten i sin helhet