- Vi har ännu inte den fulla överblicken av pandemins ekonomiska effekter, men kan konstatera att de allra värsta farhågorna från 2020 inte infriats. Återhämtningen har fortsatt under första kvartalet i takt med vaccineringarna och en gradvis normalisering av samhället. Samtidigt har flera branscher det alltjämt tufft och det är en utveckling vi noggrant följer, säger VD Rasmus Roos.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2021

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 224 mkr (236 mkr).
 • Räntenettot har minskat med 2 procent till 297 mkr (303 mkr). Utvecklingen hänför sig i huvudsak till minskade marginaler, trots att utlåningsvolymerna ökat.
 • Provisionsnettot minskade och uppgick till 138 mkr (151 mkr), främst hänförbart till att jämförelseperioden påverkades positivt av engångsersättning.
 • Kostnaderna exklusive kreditförluster minskade och uppgick till -224 mkr (-238 mkr). Minskningen är främst hänförbar till lägre IT-kostnader.
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet +7 mkr (+13 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 6 mdkr under kvartalet och uppgick till 227 mdkr (221 mdkr per december 2020). Ökningen förklaras främst av börsens positiva utveckling.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,2 procent (20,4 procent per december 2020).
 • Likviditetstäckningsgraden förbättrades ytterligare och uppgick till 264 procent (256 procent per december 2020).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 4 2020 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 1 2021

 • Pandemin fortsätter att påverka invånare och företag i Skåne. Trots detta utvecklades marknaden relativt väl under kvartalet. De värsta konjunkturscenariorna från pandemins inledningsskede har inte infriats, istället fortsätter den underliggande återhämtningen.
 • Inflödet i fondsparande var starkt under kvartalet, vilket indikerar en god framtidstro hos spararna. Risknivå och tidshorisont är emellertid viktiga placeringsvariabler att beakta i rådande läge.
 • Bostadspriserna i både Skåne och riket pekar uppåt. Låg räntenivå i samhället och stort fokus på bostaden under pandemin är två förklarande faktorer.
 • Det skånska lantbruket utvecklas väl, visar Lantbruksbarometern som presenterades i mars. Dock finns indikationer på att investeringsviljan dämpats något.
 • Ny VD på Sparbanken Skåne är sedan den 29 mars Rasmus Roos. Tidigare VD Bo Bengtsson har valts till ny styrelseordförande. Därmed har det generationsskifte i bankens ledning som aviserades 2020 genomförts.
 • En ny organisation har utarbetats i syfte att ytterligare stärka kund- och hållbarhetsfokus, skapa effektiva arbetssätt och öka förutsättningarna för snabb implementering av nya digitala lösningar. Organisationen införs den 1 maj 2021.
 • I mars rankades Sparbanken Skåne av organisationen Great Place to Work som den sjätte bästa arbetsplatsen i Sverige i kategorin stora företag.

Ekonomiskt sammandrag januari-mars 2021

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 224 mkr (111 mkr).
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet +7 mkr (-97 mkr). Första kvartalet 2020 påverkades kraftigt av ökade reserveringar för förväntade kreditförluster till följd av covid-19-pandemin.
 • Räntenettot har minskat med 2 procent till 297 mkr (301 mkr). Utvecklingen hänför sig i huvudsak till minskade marginaler, trots att utlåningsvolymerna ökat.
 • Provisionsnettot uppgick till 138 mkr (121 mkr). Ökningen, som i första hand avser värdepappersprovisioner, beror till största delen på börsens stadiga uppgång efter det kraftiga fallet första kvartalet 2020.
 • Kostnaderna ökade något och uppgick till 224 mkr (221 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 15 procent till 227 mdkr (198 mdkr per mars 2020).
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,2 procent (19,3 procent per mars 2020).
 • Likviditetstäckningsgraden minskade från en hög nivå till 264 procent (315 procent per mars 2020).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-mars 2020 om inget annat angivits)

Ta del av rapporten i sin helhet