Banken redovisar ett resultat före skatt på 203 miljoner kronor för kvartalet, en minskning med en procent jämfört med första kvartalet. Osäkerheten kring konjunkturutvecklingen har senaste månaderna blivit större och kreditreserveringarna ökade något under perioden. För första halvåret 2022 uppgår bankens resultat till 409 miljoner kronor.

- På kort tid har många ekonomiska förutsättningar ändrats i grunden. För oss som bank handlar mycket just nu om att vara tillgänglig för våra kunder för att stödja med dialog och rådgivning. Sparbanken Skåne står stark och vi har goda förutsättningar för att tillsammans med kunderna möta utmaningar som kan uppstå, säger VD Rasmus Roos.

Ekonomiskt sammandrag andra kvartalet 2022

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 203 mkr (206 mkr).
 • Räntenettot har ökat till 321 mkr (294 mkr) främst till följd av något förbättrade marginaler samt ökade utlåningsvolymer.
 • Provisionsnettot har minskat och uppgick till 128 mkr (142 mkr). Minskningen hänförs framför allt till lägre provisioner för värdepapper samt för utlåning via Swedbank Hypotek.
 • Kostnader exklusive kreditförluster ökade och uppgick till -240 mkr (-232 mkr). Ökningen är främst hänförbar till ökade personalkostnader.
 • Bankens totala kreditförluster uppgick till -8,5 mkr (-2,2 mkr).
 • Affärsvolymen minskade med 5 mdkr under kvartalet och uppgick till 239 mdkr (244 mdkr). Minskningen förklaras främst av börsens negativa utveckling som påverkat värdet på fonder och försäkring.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,5 procent (21,0 procent).
 • Likviditetstäckningskvoten ökade till 329 procent (253 procent).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser första kvartalet 2022 om inget annat angivits)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Kostnadsökningarna i samhället som noterats under höst och vinter har accelererat till en inflationstakt som är högre än på flera decennier. Högre priser och stigande räntenivå påverkar ekonomin för både hushåll och företag.
 • Sparbanken Skåne har haft täta kontakter med kunderna om de snabbt förändrade förutsättningarna. Banken finns tillgänglig för råd och dialog för att tillsammans kunna möta utmaningarna som kan uppstå.
 • Inlånings- och utlåningsvolymerna i banken utvecklades väl, trots det försämrade omvärldsläget. På företagssidan märks dock en viss avvaktan när det gäller nya kreditförfrågningar från små och medelstora företag.
 • Det ekonomiska utgångsläget i Skåne är gott, visar Sparbanken Skånes rapport Skånsk konjunktur som publicerades i maj. Regionen klarade coronakrisen relativt väl och återhämtningen under 2021 var god.
 • Banken har beslutat att följa ramverket TCFD, som handlar om att identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Ramverket kommer att underlätta arbetet med att bygga hållbara strategier för framtiden.
 • Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling bildas vid Lunds universitet. Bakom satsningen står Ekonomihögskolan i Lund, Lunds tekniska högskola och Sparbanken Skåne genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.

Ekonomiskt sammandrag januari-juni 2022

 • Bankens rörelseresultat uppgick under halvåret till 409 mkr (457 mkr).
 • Bankens totala kreditförluster uppgick till -11 mkr (+32 mkr).
 • Räntenettot ökade med fyra procent till 615 mkr (593 mkr). Utvecklingen hänför sig i huvudsak till något förbättrade marginaler samt ökade utlåningsvolymer.
 • Provisionsnettot uppgick till 270 mkr (285 mkr). Minskningen avser främst värdepappersprovisioner och utlåningsprovisioner från Swedbank Hypotek (per juni 2021 erhölls engångsersättning, 9,5 mkr).
 • Kostnader exklusive kreditförluster ökade och uppgick till -472 mkr (-462 mkr). Ökningen avser främst IT-kostnader.
 • Affärsvolymen ökade med två procent till 239 mdkr (234 mdkr). 
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,5 procent (21,2 procent).
 • Likviditetstäckningskvoten ökade till 329 procent (206 procent).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-juni 2021 om inget annat angivits)

Här tar du del av delårsrapporten i sin helhet