Resultat före skatt uppgår till 273 miljoner kronor för tredje kvartalet, jämfört med 219 miljoner motsvarande tid ifjol. Kundkontakterna har varit fortsatt täta, där viss återhämtning på marknaden varit ett återkommande tema.

- Ett mått av optimism har varit tydligt hos våra kunder, trots det utmanande läget med pandemin. Marknaden har visat stabilitet under kvartalet och återföringar har kunnat göras från tidigare reserverade kreditförluster, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 273 mkr (219 mkr).
 • Räntenettot ökade med 10 procent till 310 mkr (283 mkr). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym.
 • Provisionsnettot uppgick till 125 mkr (127 mkr).
 • Kostnaderna exklusive kreditförluster ökade något och uppgick till -203 mkr (-196 mkr).
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet +38 mkr (+2 mkr).
 • Affärsvolymen ökade 7 miljarder under kvartalet och uppgick till 215 miljarder kronor (208 mdr per juni 2020). Ökningen förklaras främst av börsens utveckling.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 19,5 procent (19,7 procent per juni 2020).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 236 procent (239 procent per juni 2020).

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 3 2020 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 3 2020

 • Coronakrisens utveckling har fortsatt att prägla det skånska samhället. Samtidigt kan en optimism anas på marknaden i bankens verksamhetsområde. Ett återkommande tema i kundkontakterna har varit stabilitet och viss återhämtning, trots det utmanande läget.
 • Återföringar från tidigare reserverade kreditförluster har kunnat göras under kvartalet. Bakgrunden är ett mer positivt makroscenario för framtiden, tillsammans med minskat reserveringsbehov för enskilda kreditengagemang.
 • Bankens gröna obligationer anslöts i augusti till Nasdaq Sustainable Bond Network, en informationsplattform för transparens kring gröna, sociala och hållbara obligationer. Med obligationerna vill Sparbanken Skåne vara med och öka fokus på grön omställning.
 • Kunderbjudandet har fortsatt att förnyas, bland annat med möjlighet för ungdomar att ansluta bankkort till Apple Pay. Vidare har QR-koder införts för BankID för att ytterligare förstärka säkerheten vid inloggning, legitimering och underskrift i digitala kanaler.
 • Sparbanken Skåne har omcertifierats enligt ISO 14001, en internationell kvalitetsstandard på miljöområdet. Standarden stödjer banken i arbetet med att vidareutveckla hållbarhetsperspektivet i verksamheten.

Ekonomiskt sammandrag januari-september 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under perioden till 602 mkr (436 mkr).
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för januari - september uppgick till 602 mkr (600 mkr).
 • Kreditförlusterna uppgick till -59 mkr (+6 mkr). Detta på grund av ökade reserveringar under första kvartalet till följd av covid-19-pandemin.
 • Räntenettot ökade med 12 procent till 922 mkr (826 mkr). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym.
 • Provisionsnettot uppgick till 358 mkr (381 mkr).
 • Kostnaderna minskade, främst på grund av lägre goodwillavskrivningar (som avslutades i maj 2019), och uppgick till 634 mkr (787 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 5 procent till 215 mdr (205 mdr per december 2019).
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 19,5 procent (19,7 procent).
 • Likviditetstäckningsgraden ökade till 236 procent (186 procent per december 2019), Ökningen av likvida medel beror främst på ökad inlåning från allmänheten under perioden.

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-september 2019 om inget annat angivits)

Ta del av delårsrapporten i sin helhet