Inflationstakten är den högsta på flera decennier och centralbanker världen över tvingas agera med höjda styrräntor i en tid då köpkraft och investeringsvilja faller snabbt. Även hushåll och företag i Skåne påverkas av den försvagade konjunkturen.

- Kvartalet som gått har präglats av nära kontakter med våra kunder för att ge råd och stöd i en snabbt förändrad situation. Banken redovisar ett starkt resultat för perioden och står väl rustad för framtiden, säger Rasmus Roos, VD Sparbanken Skåne.

Ekonomiskt sammandrag tredje kvartalet, juli-september 2022

(Jämförelsesiffror inom parentes avser andra kvartalet, april-juni 2022 om inget annat angivits)

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 303 (203) miljoner kronor.
 • Räntenettot har ökat till 431 (321) miljoner kronor till följd av ökade marknadsräntor samt ökade utlåningsvolymer.
 • Provisionsnettot har minskat och uppgick till 123 (128) miljoner kronor. Minskningen hänförs framför allt till lägre provisioner för värdepapper och betalningsförmedling samt för utlåning via Swedbank Hypotek.
 • Kostnader exklusive kreditförluster minskade och uppgick till -229 (-240) miljoner kronor. Minskningen är främst hänförbar till minskade personalkostnader.
 • Bankens totala kreditförluster uppgick till -25 (-8) miljoner kronor.
 • Affärsvolymen var i stort sett oförändrad och uppgick till 239 (239) miljarder kronor.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,7 (20,5) procent.
 • Likviditetstäckningskvoten minskade till 269 (329) procent.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Den globala konjunkturen försvagades ytterligare. I Sverige har stigande priser på el, drivmedel och mat bidragit till en inflationstakt som är högre än på flera decennier. Riksbanken genomförde i september sin kraftigaste höjning av styrräntan sedan inflationsmålet infördes 1993.
 • Kostnadsökningarna i samhället och de stigande räntorna påverkar vardagen för både hushåll och näringsliv. Banken har under kvartalet haft fortsatt nära kontakt med kunderna för att diskutera de snabbt förändrade förutsättningarna och ge råd och stöd. Många av kunderna utrycker en oro för sin ekonomi.
 • Utlåningsvolymerna i banken fortsatte att öka trots det försämrade omvärldsläget. Dock märks en avvaktan gällande nya kreditförfrågningar, både för bolån och på företagssidan. Inom området spara minskade volymerna, främst på grund av svag börsutveckling.
 • De skånska småföretagen påverkas av de kraftigt stigande inköpspriserna, visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Sparbanken Skåne. Konsekvensen för företagen är krympande marginaler, försämrad likviditet och uppskjutna investeringar.
 • Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling invigdes vid Lunds universitet. Bakom satsningen står Ekonomihögskolan i Lund, Lunds tekniska högskola och Sparbanken Skåne genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.
 • För att öka möjligheterna för föreningslivet till grön omställning, har Sparbanken Skåne med ägarstiftelser skapat ett utökat föreningsstöd för investeringar i nya hållbara energilösningar.

Ekonomiskt sammandrag januari-september 2022

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-september 2021 om inget annat angivits)

 • Bankens rörelseresultat uppgick under perioden till 712 (705) miljoner kronor.
 • Bankens totala kreditförluster uppgick till -36 (+52) miljoner kronor.
 • Räntenettot förbättrades och uppgick till 1 046 (887) miljoner kronor. Utvecklingen hänför sig i huvudsak till höjda marknadsräntor samt ökade utlåningsvolymer.
 • Provisionsnettot uppgick till 393 (430) miljoner kronor. Minskningen avser främst värdepappersprovisioner och utlåningsprovisioner från Swedbank Hypotek (per juni 2021 erhölls engångsersättning med 9,5 miljoner kronor).
 • Kostnader exklusive kreditförluster ökade och uppgick till -700 (-679) miljoner kronor. Ökningen avser främst IT- och personalkostnader.
 • Affärsvolymen uppgick till 239 (237) miljarder kronor.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,7 (21,3) procent.
 • Likviditetstäckningskvoten ökade till 269 (225) procent.

Här tar du del av delårsrapporten i sin helhet