Coronapandemin (covid-19) har slagit hårt mot hela vårt samhälle. Det som till en början såg ut som en medicinsk kris, fick snabbt följder också för ekonomin. För näringslivet har senaste halvåret präglats av osäker efterfrågan och störningar i produktions- och leveransmöjligheter.

Nu är även påverkan på det privatekonomiska området tydlig.

En av fyra svarande i en ny Novusundersökning i Skåne uppger att coronakrisen haft en större eller mindre påverkan på den egna ekonomin. Unga i åldern 18-29 samt invånare i Malmö är överrepresenterade i denna grupp. 51 procent av de som berörts ekonomiskt uppger att inkomsten minskat, 44 procent har förlorat pengar i sitt börssparande och 24 procent uppger att kostnaderna ökat. 5 procent av de som berörts ekonomiskt av coronapandemin säger att ekonomin totalt sett blivit bättre.

Panelundersökningen genomfördes av Novus under september månad på uppdrag av Sparbanken Skåne. Tre av fyra anser att krisen inte haft någon påverkan alls på den egna ekonomin.

- Att pandemin skulle komma att påverka hushållens ekonomi stod som sannolikt ganska tidigt. Börserna föll, och återhämtade sig igen. Under våren kom en våg av varsel och permitteringar i regionen, men det är först nu som omfattningen av hela skeendet börjar framträda, säger bankens privatekonom Anders Hansson.

Coronapandemin är en av de mest komplexa kriserna i modern tid. Detta avspeglas också i intervjusvaren i undersökningen. 25 procent av skåningarna uppger att de minskat sin konsumtion under krisen och 12 procent har börjat spara mer. Samtidigt uppger 3 procent att coronakrisen gjort att man inte längre kan spara alls och 9 procent har skjutit upp en eller flera investeringar. Unga i åldern 18-29 är överrepresenterade när det gäller att ha börjat spara eller tänker börja spara till en dedikerad buffert för oförutsedda händelser.

- Många har sett över sin ekonomiska situation och agerat aktivt utifrån de anpassningar som krävts, exempelvis ser vi i undersökningen att en fjärdedel av skåningarna minskat sin konsumtion under krisen. Detta stämmer väl med vår uppfattning om att det varit en hög medvetenhet om privatekonomi de senaste månaderna, och det är i sig något positivt, säger Anders Hansson.

Undersökningen genomfördes i september 2020 med 1 358 deltagare, alla boende i Skåne i åldrarna 18-79 år.

Se tabell hur skåningarna svarade

Anders Hanssons tips om privatekonomi i coronatider

  • Se med jämna mellanrum över dina val i ekonomin. Om du inte redan gjort det under året, så gör det nu i höst. Behöver jag dra ner på utgifterna? Vad måste prioriteras? Räcker mina försäkringar? Och sparar jag på rätt sätt?
  • Utgå från en budget, för överblick över plus och minus. Planering är nyckeln till att utveckla ekonomin, oavsett vilken situation man befinner sig i. Det blir lättare att hitta områden att förbättra för att kunna skapa marginal och buffert.
  • När börserna är turbulenta, återknyt till målet med ditt sparande och se över risk/avkastning. Det är alltid svårt att hitta exakt rätt tajmning för aktie- eller fondplaceringar. Istället kan ett regelbundet sparande över tid sprida riskerna när marknaden går både upp och ner.