Coronapandemins utbrott ledde till drastiska förändringar för flera branscher i Skåne och många företag tvingades att prioritera om. Men trots den tuffa perioden på 1,5 år med pandemin visar en undersökning i Skåne att de allra flesta småföretag inte slagit av på takten i hållbarhetsarbetet. 7 av 10 företagare svarar att takten inte förändrats alls på grund av pandemin, tvärtom finns det flera frågor inom hållbarhet som ska prioriteras redan nästa år.

- Hållbarhet är uppenbarligen en fråga som stått över pandemin, den är fortfarande central trots att många företag har fått ställa om. Pandemin har snarare aktualiserat hållbarhetsfrågorna nu när vi fått uppleva hur världen och förutsättningarna kan ändras på kort tid. Att ha en långsiktig lönsamhet i sitt företag är egentligen en hållbarhetsfråga i sig, säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

På frågan Vilka hållbarhetsfrågor kommer att vara prioriterade i ert företag under 2022 svarar 46% av småföretagen att de kommer att ställa hållbarhetskrav på leverantörer nästa år. Lika många av företagen kommer själva erbjuda fler hållbara tjänster och produkter (46%) och prioritera en robust försörjnings- och leverantörskedja (46 %) i verksamheten. Nästan lika många småföretag ska titta på miljöpåverkan vid resor (45%).

- Att erbjuda fler hållbara produkter är självklart relevant, men ännu mer intressant är att lika många kommer att ställa tydliga hållbarhetskrav på sina leverantörer. När man ställer krav på leverantörerna påverkar det ofta i flera led. Det gör att medvetenheten kring hållbarhet ökar och sprids som ringar på vattnet, säger Alexandra Bagger.

Alexandra Bagger menar att kunder idag har en förväntan på att företag har ett aktivt hållbarhetsarbete i både processer och utbud och att det också är viktigt att företag kan konkretisera hur de arbetar för hållbarhet. Transparens mot kunderna och omvärlden är en viktig faktor, menar hon.

Det senaste årets prishöjning på el i Skåne påverkar också företagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Skåne tillhör elprisområde 4 där elpriset har mer än fördubblats under senaste året. En tredjedel (30%) av företagarna svarar i undersökningen att de 2022 ska prioritera frågan om den egna elförbrukningen.

- Eftersom priset på el har ökat markant blir också kalkylen för exempelvis en investering i solceller helt annorlunda jämfört med ett år tillbaka. Energipriser kan betyda mycket för företagets ekonomi och kanske kan det bli aktuellt att titta på nya lösningar för sin elförsörjning, menar Alexandra Bagger.
Allra högst vill småföretagarna som deltagit i undersökningen prioritera hållbarhetsfrågor som långsiktig lönsamhet i egen verksamhet (72%), arbetsmiljöfrågor (60%) och vidareutbildning för personal (57%).

- Att ha långsiktig lönsamhet är såklart högt prioriterat när man driver företag, likaså har erfarenheterna kring pandemin aktualiserat frågor om arbetsmiljö och vidareutbildning. Men det som är slående i undersökningen är småföretagens inställning till hållbarhet utifrån sitt eget produktutbud och kravbilden gentemot sina leverantörer. Det visar att företagen ser sig själva som en del i en hållbarhetskedja, säger hon.

Tips till företagare med hållbarhetsplaner

  1. Tänk på att det företaget gör i hållbarhetsarbetet ur miljömässig såväl som social aspekt ska fungera för företagets lönsamhet. Lönsamheten för företaget är en förutsättning för överlevnad och därför är det viktigt att hållbarhetsarbetet går hand i hand med den.
  2. Dela upp arbetet. Hållbarhet är en stor fråga och kan kännas övermäktig och just därför kan det vara bra att dela upp arbetet i olika delmål och att göra en tidsplan. Konkretisera vad du kan påverka i närtid, vad som är nästa steg och hur din plan ser ut i ett längre perspektiv.
  3. Ställ krav på andra. Ju längre ert företag kommit i sitt eget hållbarhetsarbete desto enklare är det att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners. När du ställer krav i nästa led påverkar det fler och ger ringar på vattnet.
  4. Vinn konkurrensfördelar. Företag kan vinna mycket på hållbarhetsarbetet. Era intressenter kan ställa krav och genom att visa konkret hur företaget arbetar med hållbarhet kan ni vinna konkurrensfördelar när det gäller exempelvis attrahera personal, kunder eller leverantörer.
  5. Se över energiförsörjningen. De senaste årets högre energipriser påverkar i allra högsta grad företagets ekonomi. Undersök hur er energiförsörjning ser ut noggrant och vilka alternativen är. Kan en investering i egen elförsörjning vara en väg för ert företag som är hållbar både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv?