Efter snart två år med pandemi och covid-19-relaterade utmaningar tar småföretagen till stor del ett internt perspektiv när de prioriterar för nästa år. För sju av tio är lönsamhet den enskilt viktigaste frågan, men även frågeställningar kring den egna organisationen tar plats högt upp på agendan. Det framgår av en enkätundersökning bland 300 småföretag i Skåne som tillfrågats om vilka verksamhetsfrågor som kommer att vara viktigast under 2022.

Fem av tio småföretag (54%) uppger att organisationens effektivitet är ett högprioriterat område under det nya året. Nästan lika många svarar att frågan om flexibla arbetsförhållande ska lyftas (50%) samt anpassningar av företaget till nya lagar och regelverk (52%). För fyra av tio (38%) kommer också nyrekrytering att vara i fokus 2022.

- Mycket har gått väldigt snabbt under pandemin. Nedstängningskrisen kom snabbt och även återhämtningen har varit snabb. Jag är inte förvånad över att effektivitet och konsolidering nu prioriteras, eftersom det interna perspektivet kanske inte alltid hunnits med. En utvärdering jag tror att många står inför är hur arbete hemifrån verkligen påverkat företaget, säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

När det gäller den största osäkerhetsfaktorn inför 2022 svarar 61 procent av småföretagen i Novusundersökningen att det är ny eller fortsatt pandemin. 58 procent svarar att kunna säkra företagets lönsamhet, medan 45 procent ser tillgången till personal som en stor osäkerhetsfaktor.

- Organisationsfrågor står högt upp på agendan. För en del är också nyrekryteringar aktuella och det finns en oro för att inte kunna få tag på rätt kompetens. Detta är en känd utmaning sedan tidigare, men som nu kan komma att ställas på sin spets. Exempelvis är rekryteringsproblemet tydligt i restaurangbranschen, säger Alexandra Bagger.

45 procent av småföretagen i Skåne uppger också att kundernas förändrade beteenden i spåren av pandemin är en stor osäkerhetsfaktor. Endast två av tio (19%) ser en osäkerhetsfaktor i att utfasningen av de offentliga stödåtgärder som satts in under pandemin går för fort.

- Utfasningen av myndigheternas stödåtgärder har lyfts fram som en oro bland experter, men när vi frågar småföretagarna själva ser de inte detta som något större problem. När det gäller exempelvis skatteuppskov så har en del företag under året betalat in sin uppskjutna skatt, medan andra valt att söka ytterligare anstånd. Exakt vilka utmaningar som kan finnas i detta framöver är svårt att bedöma, säger Alexandra Bagger.

Om undersökningen

Novus har på uppdrag av Sparbanken Skåne undersökt småföretagens prioriteringar och planer inför 2022. Totalt deltog 300 företag i Skåne, alla med 1-50 anställda. Undersökningen genomfördes hösten 2021.