Coronapandemins utbrott innebar snabbt och drastiskt ändrade förutsättningar i näringslivet. Inte sällan har vardagliga utmaningar fått prioriteras framför långsiktiga planer, under det dryga ett och ett halvt år som covid-19 satt sin prägel på samhället.

En ny enkätundersökning i Skåne visar att de flesta småföretag gjort anpassningar under pandemin. Distansarbete och hygienåtgärder är allra vanligast. I undersökningen framgår också att tre av tio småföretag tvingats skjuta upp sedan tidigare planerade investeringar på grund av pandemin.

Av dessa uppger 23 procent att de nu ska genomföra uppskjutna investeringar i höst. Ytterligare 32 procent tänker genomföra uppskjutna investeringar under 2022. 17 procent ska genomföra investeringarna längre fram och endast 16 procent säger sig ha lagt ner planerna helt.

- Investeringsviljan är på väg tillbaka efter en tid av osäkerhet. Omställning har varit fokus under pandemin och i det finns både företag som dragit ner och de som kunnat satsa. Det vi nu ser i undersökningen är en höjning av investeringstakten. Många småföretag vill sätta fart på sina planer igen, säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

De uppskjutna investeringar som ska genomföras närmaste tiden handlar i första hand om maskiner och produktionsutrustning samt byggnader och lokaler, enligt indikationerna i Novusundersökningen. Men även personalen nämns i intervjuerna, var sjätte av de som svarar att uppskjutna investeringar ska genomföras anger att detta är i form av ökad personalstyrka eller satsningar på personalens trivsel.

På direkt fråga om coronapandemin förändrat takten i företagets hållbarhetsarbete svarar 12 procent att pandemin ökat takten, medan 10 procent anger att pandemin minskat takten. För 71 procent har corona inte alls påverkat takten i hållbarhetsarbetet.

- Undersökningen visar att småföretagen inte dragit ner på sitt hållbarhetsarbete utan att dessa frågor fortsatt att drivas under pandemin. Faktiskt svarar nästan hälften att de fått insikt i just vikten av hållbarhetsfrågor under den tuffa tid som varit, säger Alexandra Bagger.

Av de anpassningar som gjorts på småföretag i Skåne under coronapandemin kommer ett antal att bli bestående, enligt telefonintervjuerna. 69 procent av företagen anger att förbättrade hygienåtgärder är ett sådant exempel. 64 procent svarar att digitala affärsmöten kommer att fortsätta och 51 procent ser framför sig ett mindre affärsresande även i framtiden.

Endast 7 procent har ändrat den grundläggande affärsidén, medan 16 procent av de svarande uppger att pandemin lett till permanenta förändringar i affärsplanen. 15 procent har gjort ändringar i försörjnings- och distributionskedjan som väntas bli bestående, i dessa fall handlar det primärt om att ha knutit upp fler leverantörer, ökat sin egen lagerhållning av insatsvaror samt satsat på leverantörer i närområdet.

- Rent krasst förefaller coronakrisen inte sätta något större avtryck i själva näringslivsstrukturen. Istället är det arbetssätt och affärsprocesser på företagen som påverkats under de senaste ett och ett halvt åren. Samtidigt som förutsättningarna varit svåra kan pandemin ha bidragit till effektiviseringar på många håll, säger Alexandra Bagger.

I undersökningen ställdes också frågan om vilka lärdomar och insikter som företaget fått under pandemin. 65 procent av småföretagen i Skåne lyfter fram vikten av flexibilitet för att kunna ställa om, 64 procent pekar på tillgången till digitala lösningar och 57 procent menar att betydelsen av en aktiv omvärlds- och riskanalys är en viktig lärdom. 53 procent anger behovet av en robust försörjnings- och distributionskedja.

Tre tips till företagare i investeringstankar

  • Utvärdera noga om investeringen är rätt i tiden, det vill säga att den fortfarande är aktuell. Att ta reda på hur marknaden ser ut kan vara avgörande, i synnerhet i spåren av en pandemi. Faktorer som kan ha förändrats på kort tid är köpbeteende och leveransmöjligheter.
  • Hållbara investeringar bidrar till långsiktig livskraft för både planeten och för ditt företag. Även om hållbarhetsperspektivet ännu inte skulle vara så utvecklat i din egen verksamhet, kan kunderna ha höga förväntningar. Det gäller att ha med sig hela bilden av behov och krav från omvärlden.
  • Glöm inte medarbetarna. Kompetensförsörjning kommer att bli en utmaning framöver och redan idag kan det vara svårt att rekrytera viss spetskompetens. En god början är att den nuvarande personalstyrkan ska trivas och må bra. Att investera i befintlig personal kan ge många ringar på vattnet.

Om undersökningen
Novus har på uppdrag av Sparbanken Skåne undersökt småföretagens erfarenheter, lärdomar och insikter från coronapandemin. Totalt deltog 300 företag i Skåne, alla med 1-50 anställda. Intervjuerna genomfördes under augusti 2021.