Totalt färdigställdes 51 000 nya bostäder i Skåne under 2010-2019. 35 900 av dessa, motsvarande 70 procent, var bostäder i flerbostadshus. Bara 15 100 var bostäder i småhus – det vill säga villor, radhus och parhus. Samtidigt som bostadsbyggandet varit ovanligt högt i Skåne under de senaste tio åren, måste vi tillbaka till 1960-talet för att hitta ett byggande som varit lika centrerat kring flerbostadshus.

- De senaste årens prisuppgång på bostäder är de flesta mycket medvetna om, men parallellt och i det tysta har det skett en strukturomvandling på marknaden här i Skåne. Under 90- och 00-talet och även innan dess byggdes det ungefär lika mycket lägenheter som villor, men senaste åren har bilden ändrats radikalt, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Nyproduktionen av bostäder har ökat med 46 procent, när perioden 2010-2019 jämförs med 2000-2009. Då, under tioårsperioden 2000-2009, färdigställdes 35 000 bostäder i Skåne, varav 53 procent var bostäder i flerbostadshus och 47 procent i småhus.

Trenden att bostäder i flerbostadshus nu ökar snabbare än småhus finns i hela Skåne. I 27 av 33 kommuner har beståndet av bostäder i flerbostadshus ökat procentuellt sett snabbare än beståndet av småhus, under de senaste fem åren (2014–2019). Totalt sett fanns ifjol 323 600 bostäder i flerbostadshus i regionen, en ökning med 9 procent sedan 2014. Antalet bostäder i småhus ökade under samma tid med 4 procent, till 281 300 stycken.

I exempelvis Ystad har bostäder i flerbostadshus ökat med 8 procent senaste fem åren, jämfört med 6 procent upp för småhus. I Lund ökade bostäder i flerbostadshus med 10 procent, jämfört med 4 procent för småhus, medan Kristianstad och Hässleholm är två av de tre skånska kommuner där bestånden vuxit lika snabbt. Staffanstorp är en av tre kommuner där beståndet av småhus faktiskt vuxit snabbare än antalet lägenheter i flerbostadshus.

- Urbaniseringen har fortsatt och befolkningstätheten i storstäderna ökar. Men det sker idag inte på bekostnad av landsbygden, utan en stor del av tillväxten kommer från födelseöverskott och inflyttning från andra länder. Senaste årens ökning av nya lägenheter är kopplad till detta, och vi ser också att mindre orter börjat bygga fler lägenheter i takt med att infrastrukturen förbättrats.

- När antalet lägenheter även ökar i orter som traditionellt dominerats av villor, innebär det att fler skåningar får möjlighet att välja mellan olika boendeformer. Dessutom är en lägenhet ofta det första egna boendet och vägen in på bostadsmarknaden, som kan vara tuff att komma in på idag. Fler lägenheter medför också att rörelserna på bostadsmarknaden kan fortgå, det vill säga att äldre som funderar på att sälja villan faktiskt kan hitta en lägenhet och att utbudet av villor till barnfamiljer kan öka, säger Anders Hansson.

Samtidigt som beståndet av flerbostadshus växer, ökar också de privata fastighetsbolagens marknadsandelar. Allmännyttiga bostadsbolag äger 75 100 bostäder i flerbostadshus i Skåne enligt siffror från 2019, en ökning med 0,8 procent sedan 2014. Under samma period har antalet bostäder i flerbostadshus som ägs av aktiebolag, det vill säga privata fastighetsbolag, ökat med 24,3 procent till 87 800. 40 procent av flerbostadshusbeståndet i Skåne ägs av bostadsrättsföreningar, en ägandeform som är absolut vanligast i de sydvästra delarna av regionen.

Under den senaste femårsperioden har därmed privata fastighetsbolag passerat allmännyttan som den näst vanligaste fastighetsägaren i Skåne när det gäller flerbostadshus.

- Privata fastighetsbolag har senaste åren investerat stort i nybyggnadsprojekt, det har varit en lönsam konjunktur för detta. Samtidigt har flera kommuner valt att sälja delar av sitt allmännyttiga bestånd, vilket i sin tur skapar möjligheter till nybyggen. Här samverkar den privata och offentliga sektorn för bostadsmarknadens utveckling, säger Anders Hansson.

Statistiken presenteras i sin helhet i rapporten Skånsk konjunktur, som publiceras den 4 juni. Rapporten innehåller även en fördjupad analys av coronakrisens tidiga konjunktureffekter i Skåne.

Läs mer om Skånsk konjunktur

Om Skånsk konjunktur
Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne. Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras två gånger per år.