Arbetslösheten i Skåne befinner sig i en återhämtningsfas. När coronapandemin bröt ut ökade arbetslösheten kraftigt i alla delar av Skåne och nådde sin högsta nivå under sommaren 2020. Under den tidiga hösten syntes en återhämtning och arbetslösheten sjönk något, men den andra smittovågen som slog till i Skåne under oktober/november medförde att arbetslösheten steg igen för att sedan återhämta sig vid årsskiftet 2020/2021. Sedan dess har arbetslösheten fortsatt att sjunka, även om den sedan tidigare är på en relativt hög nivå i Skåne.

- Arbetsmarknadens utveckling har delvis samma mönster som smittspridningens omfattning, med två synliga toppar i arbetslöshet under senaste året. Nu under våren har återhämtningen blivit allt tydligare, en utveckling som sannolikt förstärks i takt med vaccineringarna och att viss konsumtion återkommer när vi kan röra oss friare igen, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Utvecklingen i arbetslösheten har skiljt sig åt mellan olika delar av Skåne. Coronapandemin har slagit hårdast mot sydvästra Skåne, som redan innan pandemin hade Skånes högsta arbetslöshet. I mars 2021 var arbetslösheten i sydvästra Skåne 12,8 procent vilket är 1,1 procentenheter högre än i mars 2020. Framförallt är det Malmös höga arbetslöshet som drar upp genomsnittet för det sydvästra området. I mars 2021 hade Malmö högst arbetslöshet i hela landet med 15,3 procent. Samtidigt är kontrasterna i sydvästra Skåne stora och här finns även de två kommuner med lägst arbetslöshet i hela Skåne – Lomma och Vellinge.

Det är i sydöstra Skåne som arbetsmarknaden ser ut att ha klarat sig bäst igenom pandemiåret. Med Skånes lägsta arbetslöshet redan innan pandemin hade sydöstra Skåne bra förutsättningar att ta sig igenom krisen, och i mars 2021 var arbetslösheten 7,0 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre än i mars 2020. Därmed är sydöstra Skåne det enda av de undersökta delområdena där arbetslösheten var lägre i mars 2021 än innan pandemin.

Förutom sydöstra Skåne hade även Mellanskåne och Lundaområdet lägre arbetslöshet än rikssnittet i mars 2021. De två delområdena har också lyckats behålla arbetslösheten på en relativt stabil nivå under coronaåret och i mars 2021 var arbetslösheten mellan 0,5-0,6 procentenheter högre än i mars 2020. Samma siffra för riket och Skåne var 0,8 procent. I Skåne var den totala arbetslösheten 10,6 procent i mars 2021 – vilket är en hög nivå i ett nationellt perspektiv. Trots att arbetslösheten nu sjunker totalt sett kvarstår en stor utmaning i att långtidsarbetslösheten ökat under pandemin, och de som redan stod utanför arbetsmarknaden innan coronapandemin har nu hamnat ännu längre ifrån.

Utifrån arbetslöshetssiffrorna i april fortsätter återhämtningen på arbetsmarknaden. Mellan mars-april i år sjönk arbetslösheten i Skåne med 0,4 procentenheter till 10,2 procent – vilket är den största nedgången från en månad till en annan sedan pandemin bröt ut. När vi jämför mars 2020-mars 2021 är det enbart 5 kommuner som har en lägre arbetslöshet 2021. En månad senare har däremot nästan alla kommuner i Skåne en lägre arbetslöshet, räknat från april 2020 till april 2021, och även i Skåne som helhet är arbetslösheten nu lägre än den var i april 2020.

Trots coronapandemin har det skapats fler jobb i Skåne under 2020, till skillnad från i Stockholms och Västra Götalands län. Enligt den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från SCB var antalet anställda i Skåne i slutet av 2020 1,2 procent fler än vid samma tidpunkt 2019. Det motsvarar över 7 000 jobb. I både Stockholms och Västra Götalands län har antalet jobb minskat – med 1,8 respektive 2,8 procent under samma period.

- Trots krisen har företag i Skåne ökat antalet anställda. Det visar att bredden i det skånska näringslivet varit en stor tillgång. Vi ser också att de offentliga stödåtgärderna har använts. Rapporten visar att 55 000 personer korttidspermitterades i Skåne under 2020 och att 3 100 företag beviljades närmare en halv miljard kronor i omställningsstöd. Totalt sett förefaller detta ha haft god effekt, säger Björn Ovander.

Att arbetslösheten ökade i Skåne under förra året trots att det skapades nya jobb förklaras bland annat av att den skånska befolkningen växer snabbare än jobben. Under 2020 minskade invandringen till Skåne, men fler flyttade till än från Skåne inom Sverige jämfört med tidigare år – vilket innebar att befolkningen ökade med 11 500 personer jämfört med 2019. Det innebär att Skåne var den storstadsregion som netto attraherade flest nya invånare från resten av landet förra året. Runt 24 600 personer flyttade till Skåne från övriga Sverige och 21 200 personer flyttade i motsatt riktning under 2020.

Läs mer i vårens utgåva av Skånsk konjunktur

Om Skånsk konjunktur

Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparbanken Skåne sedan 2018. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras två gånger per år.

Läs mer om Skånsk konjunktur