I maj var det fem år sedan Sparbanken Skåne bildades, i en fusion som involverade tre skånska sparbanker. Undan för undan har de finansiella nyckeltalen stärkts och idag är banken en av de ekonomiskt tryggaste i landet. För andra kvartalet 2019 redovisar banken ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 193 miljoner kronor, en ökning med 23 procent från samma period ifjol.

– Vår vision är att bidra till en enkel och hållbar vardag för våra kunder. Ekonomisk stabilitet ger oss förutsättningar för just detta. Produkter och tjänster kan utvecklas vidare, samtidigt som vi är rustade att möta framtidens finansiella krav. Som sparbank med i huvudsak lokala ägare stannar också en stor del av överskottet i regionen. Tillsammans investerar vi i framtiden där våra kunder bor, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2019

 • Bankens rörelseresultat uppgick till 136 mkr (50 mkr) 
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 193 mkr (157 mkr) 
 • Räntenettot uppgick till 280 mkr (230 mkr) 
 • Kostnaderna uppgick till -272 mkr (-313 mkr) 
 • Affärsvolymen ökade med 2 procent från föregående kvartal och uppgick vid juni månads slut till 199 miljarder kronor

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 2 2018)

Viktiga händelser kvartal 2 2019

 • Bankens finansiella ställning utvecklas mycket starkt.
 • Affärsvolym och räntenetto ökar, samtidigt som kostnadskontrollen är god och kreditförlusterna ligger på fortsatt låg nivå. 
 • Den goodwillpost på 2,1 miljarder kronor som uppstod vid bankens bildande 2014 är sedan maj helt avskriven. Det innebär att rörelseresultatet nederst i resultaträkningen kommer att förbättras avsevärt i jämförelse med tidigare år.
 • Förlagslån om 500 mkr som togs i samband med bankens bildande har under kvartalet lösts in och kapitalbasen består numera endast av eget kapital. 
 • Indikationer på konjunkturavmattning syns på flera håll i omvärlden, även om det ännu inte märkts direkt på bankens privat- eller företagsmarknad i Skåne. 
 • Under perioden har kunderbjudandet utvecklats med bland annat ett nytt Grönt billån, ett Sollån för solceller samt möjlighet att ansluta sig till Google Pay. 
 • Verksamheten vid kontoren i Lönsboda, Södra Sandby, Tollarp och Tyringe har flyttats till kontor på närliggande orter. Bakgrunden till förändringen är att allt färre väljer att möta banken på ett fysiskt kontor. Istället ökar kontakterna i digitala kanaler. 
 • Sparbanken Skåne går över till närproducerad solel. Ett tioårsavtal har tecknats om urspungsmärkt el från landets största solcellspark i Sjöbo – en anläggning som dessutom får Sparbanken Skånes namn.

Delårsrapport januari-juni 2019 (pdf) 

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.