Det visar en analys av omsättningsutvecklingen i skånska företag som presenteras i den kommande rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne, framtagen i samarbete med Øresundsinstituttet.

2020 var ett tufft år för såväl anställda som företagare. Inte minst drabbades den skånska besöksnäringen hårt, även om utvecklingen inte varit riktigt lika svår som i Stockholms och Västra Götalands län. Men också inom branscher som haft tillväxt finns en stor spännvidd. Den skånska handeln ökade med 1,6 procent under 2020 men omfattar såväl hårt trängda klädbutiker som växande e-handel och affärer med fokus på bland annat heminredning och bygg.

Den totala omsättningen i Skåne i de elva branscherna i SCB:s statistik minskade med 0,5 procent under 2020 jämfört med 2019. I Stockholms län låg minskningen på 3,0 procent och i Västra Götalands län på 4,7 procent. I riket som helhet var tappet 3,2 procent.

Skåne noterar den bästa eller minst dåliga utvecklingen bland storstadslänen för branscher inriktade mot fastigheter, information, handel, tillverkning, energiförsörjning och miljö, transporter samt hotell och restaurang.

För fem av de elva branscherna i jämförelsen ökade omsättningen i Skåne. Lika många branscher ökade omsättningen i Västra Götaland men vanligen inte med samma ökningstakt. I Stockholms län ökade endast tre av de elva branscherna omsättningen under 2020.

När det gäller besöksnäringen noterar Stockholms län den största nedgången bland storstadslänen under 2020 med en nedgång på 33,7 procent för hotell och restauranger. Stockholms styrka med många affärsbesök och internationell turism förvandlades under coronapandemin till en motgång. I Västra Götalands län har flera industrisektorer haft det tufft och när det gäller fordonsindustrin har problem med leveranser från underleverantörer hållit tillbaka utvecklingen.

- Det har funnits indikationer på vilken typ av företag som drabbats hårt under pandemin och vilka som klarat sig bättre. När vi nu summerar första året med covid-19 i samhället kan vi se svart på vitt också i vilken omfattning branscherna påverkats, säger Rasmus Roos, VD på Sparbanken Skåne, som sedan 2018 ger ut Skånsk konjunktur i samarbete med Øresundsinstituttet.

Samtidigt som Skånes största bransch i det privata näringslivet, handeln, ökade med 1,6 procent under 2020 är som nämnt skillnaderna stora inom branschen, med allt från tvåsiffriga procentuella omsättningstapp i exempelvis kläd- och skobutiker, till tvåsiffriga ökningar i handel med fritidsutrustning, möbler, data- och teleprodukter samt inte minst näthandel. I jämförelse minskade omsättningen i branschen handel i Stockholms län förra året med 0,5 procent medan handeln i Västra Götalands län ökade med 0,1 procent.

- Coronakrisen har inte slagit jämnt över näringslivet. Många har tvingats till både permitteringar och uppsägningar, medan andra kunnat dra fördel av omställningen. Totalt sett har det skånska näringslivet ändå visat motståndskraft. Under pandemin har det varit en tillgång för Skåne att vara en flerkärnig region med ett diversifierat näringsliv och relativt spridda risker, säger Rasmus Roos.

Företagstjänster, den näst största privata branschen i Skåne sett till sysselsatta i näringslivet, tappade 5,9 procent i omsättning i Skåne under 2020. Här har exempelvis området kontorsservice pressats hårt samtidigt som olika typer av IT-tjänster ökat i omsättning. I Stockholms län föll omsättningen i branschen företagstjänster med 9,7 procent medan den ökade med 3,9 procent i Västra Götalands län.

Liknande mönster finns inom tillverkning och utvinning, den tredje största privata branschen i Skåne, som sammantaget minskade med 2,1 procent i omsättning under 2020 i Skåne jämfört med 2019. Här har läkemedelsindustri och den för Skåne så viktiga livsmedelsindustrin gått bra med ökad omsättning, medan exempelvis tillverkning kopplad till trycksaker samt industri för jord- och skogsbruksmaskiner backat. I Stockholms län och Västra Götalands län minskade omsättningen i branschen tillverkning och utvinning med 2,9 procent respektive 11,9 procent under 2020.

Den bransch som förlorat mest i omsättning i Skåne under 2020 är inte oväntat hotell- och restaurang (-20,5 procent), följt av kulturella och personliga tjänster (-10,7 procent). Inom dessa branscher syns nedgången i stort sett över alla delbranscher. Branscherna som ökat mest i omsättning i Skåne är fastighetsverksamhet och informations- och kommunikationsverksamhet. Bifogat faktablad visar utvecklingen under 2020 i Skånes alla momspliktiga branscher, enligt branschindelningen SNI2007. Dessutom framgår ett urval av underbranscherna som förändrats omsättningsmässigt mest. Bland annat framgår att budbils- och kurirföretag i Skåne ökat omsättningen med 124 procent under året, vilket hänger ihop med den ökade internetförsäljningen och trenden med utkörning av varor och mat.

- Vi ser nu den logiska spegelbilden i näringslivet av våra ändrade levnadsvanor under pandemin. Ännu återstår att se vilka de bestående förändringarna blir. Vissa mönster lär återgå till de gamla, medan andra blir grunden för en mer varaktig strukturomvandling, säger Rasmus Roos.

Vårens utgåva av Skånsk konjunktur presenteras den 25 maj och inkluderar en fördjupning i omsättningsutvecklingen, liksom en analys av konjunkturläget i skånska kommuner.