Genom utbyggnaden går parken från 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh. Den nya totalkapaciteten motsvarar hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor under ett år. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata entreprenörer och investerare.

- Parken växlar upp på ett sätt som inte bara ökar tillgången till förnyelsebar energi i elnätet, utan också ger ett tillskott av närproducerad el där det behövs som mest, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar som är bolaget som installerat anläggningen.

Elbristen har periodvis varit påtaglig i Sydsverige och Skåne med höga energipriser och begränsningar i industrin som följd. Bakom har bland annat legat kapacitetsbrist i stamnätet för elöverföring från övriga landet. Många röster har höjts om att situationen riskerar hämma tillväxt och utveckling i regionen.

I Skåne liksom i landet i övrigt är solkraft fortfarande ett av de mindre energislagen, men andelen i energimixen växer snabbt. Under 2020 ökade antalet solcellsanläggningar i det allmänna elnätet i Sverige med 50 procent. Vid slutet av året fanns totalt 65 000 nätanslutna solcellsanläggningar.

Sparbanken Skåne är finansierande bank i solcellsparken utanför Sjöbo och även enskilt största slutkonsument av leveransen därifrån. Parken togs i drift 2019 och sedan dess tar banken all sin el ursprungsmärkt från anläggningen, som också fått bankens namn.

- Det känns mycket angeläget att vara med och utveckla detta projekt. Parken är ett viktigt steg för mer närproducerad el i Skåne. Solkraft som produceras på rätt sätt är ett av de mest hållbara energislagen. Detta ser vi i praktiken här i Sjöbo, i en anläggning som är uppförd på sedan tidigare obrukbar åkermark, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne.

Nya storkbon

I parkområdet strövar på sommarhalvåret betande får i skuggan av solpanelerna. Även mindre djur och insekter trivs i området som idag är en ängsliknande mark med goda födomöjligheter för fåglar. Förutsättningarna för biologisk mångfald har ökat, enligt en rapport från konsultföretaget Ekoll (2019).

I samband med utbyggnaden har nu även fem storkbon satts upp i parken, redo att ta emot häckande fåglar. I Sverige finns storken endast i Skåne och från mitten av 50-talet fram till 90-talet fanns ingen frihäckande stam. Idag finns ett 60-tal par storkar i Skåne vilket är början till en ny fast stam, men det råder brist på boplatser.

- Storken trivs på naturliga betesmarker där kan de häcka och leta föda i form av gräshoppor, maskar, insekter och andra smådjur. Åkermark fungerar sällan bra, utan det ska vara mer ängsliknande förhållanden. Egentligen precis som det är i solcellsparken, säger Staffan Åkeby, sekreterare för Skånes Ornitologiska Förening.

- Just nu byggs många solcellsanläggningar i Sverige. Jag ser det bara som positivt att konkurrensen hårdnar om vilken kommun som lyckas skapa den största solcellsparken. Den snabba utbyggnadstakten behövs för att göra Sverige fossilfritt. Sedan visar Sparbanken Skånes Solcellspark att anläggningarna inte bara kan samexistera med naturen utan till och med gynna lokalt växt- och djurliv, säger Erik Martinson på Svea Solar.