Lönsamhetsindex för Skåne tillsammans med Halland i årets upplaga av Lantbruksbarometern har ökat från minus 41 ifjol till plus 22 i år (rikssnittet ligger på minus 1). Det är just i Sydsverige som flest lantbrukare upplever att de har en bra lönsamhet.

Lantbrukarnas prognos är att lönsamheten ska fortsätta förbättras till 2021 och hela 89 procent upplever att deras lönsamhet täcker löpande utgifter. Andelen som uppger att lönsamheten är så dålig att de går med förlust har gått ner rejält, från 6 procent 2019 till endast 1 procent i år.

- Goda skördar under 2019 har bidragit till stärkt ekonomi hos skånska lantbrukare. Vi kan också konstatera att torkan 2018 medfört en ökad medvetenhet kring sårbarhet i lantbruksföretagen. Många reflekterar över vad man kan göra för att minska risken i sin verksamhet, säger Johan Fjelkner, bankchef för Sparbanken Skåne.

De vanligaste åtgärderna för att förbättra lönsamheten är att effektivisera och öka produktionen. Även att öka samarbetet med andra lantbruksföretag är en vanlig åtgärd, framgår av Lantbruksbarometern. Vidare visar rapporten att vanligaste området för nya affärsmöjligheter är energiproduktion för eget bruk, följt av entreprenadverksamhet och annan kompletterande verksamhet.

I undersökningen 2019 uppgav cirka 7 procent av lantbrukarna i Skåne och Halland att de planerade för maskininvesteringar, men det faktiska utfallet blev 34 procent och man planerar även för att fortsätta dessa investeringar.

Nästan sex av tio mjölkproducenter i regionen kommer öka mjölkproduktionen inom en treårsperiod och ingen uppger att de kommer att minska den. Bland nötköttsproducenterna är det dock nästan hälften som svarar att de kommer minska produktionen av nötkött, vilket är nära en fördubbling från ifjol.

Läs mer om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern 2020

Insikter från Lantbruksbarometern 2020

  • Fortsatt och ökande efterfrågan på svenska jordbruksprodukter och en, generellt sett, stor skörd med god kvalitet under 2019 har bidragit till att lönsamheten stärkts.
  • Stark medvetenhet om sårbarhetsrisker för verksamheten. Risker som nämns frekvent är väder, klimat och politisk osäkerhet. Med torkan under 2018 färskt i minnet är det rimligt att tro att ett förändrat klimat kommer vara en större risk i framtiden. Dessutom kan kommande större politiska beslut påverka villkoren för lantbruksföretagen på olika sätt.
  • Intresset för att investera i solenergi och vindkraft har vikit tillbaka jämfört med 2019.

 

Om rapporten

Lantbruksbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 33:e helårsupplagan. Nettotalet för lönsamhetsindex kan variera från minus 100 till plus 100. Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 lantbrukare som Kantar Sifo gjort 14–31 januari 2020.