Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Sök bidrag och stipendier hos stiftelser

Att tänka på

 • Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent, behandlas inte
 • Använd alltid en aktuell ansökningsblankett
 • Vi kan inte ge förhandsbesked eller bekräfta uppgifter

OBS!
Ansökan ska i första hand göras online, BankID krävs. Under en övergångsperiod finns möjligheten att ansöka via blankett som då ska skickas in via post. Ansökningshandlingar kan inte lämnas in på något av Sparbanken Skånes kontor. Föreningar/organisationer ansöker endast Online.

Leende äldre par fikar med släkten ute i sommarträdgården

Här får du veta mer om de olika stiftelserna och vilka möjligheter som finns att söka bidrag. Du hittar ansökningsblanketter under respektive stiftelse.

Stiftelser att söka pengar från

Företagarna i Lund

Företagarna i Lund har fyra stiftelser som kommer från donationer långt bak i tiden. Du som är medlem är välkommen med din ansökan till den stiftelse som passar för dig.

Bostadsstiftelsen

Stiftelsen ändamål är att lämna bidrag till bekvämare och trivsammare bostadsförhållande åt mindre bemedlade fabriks- och hantverksidkare i Lund och deras efterlevande.

Understödsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till livets nödtorft samt skapande av bättre levnadsvillkor åt mindre bemedlade fabriks- och hantverksidkare i Lund och deras efterlevande.

Stipendiestiftelsen

Stiftelsens ändamål är att åt fabriks- och hantverksidkare i Lund lämna bidrag för resor, uppehälle samt deltagaravgifter för utveckling och framåtskridande inom fabriks- och hantverksnäringen, företrädesvis studier utanför Lund.

Olof Lundbergs reseunderstödsfond

Stiftelsens ändamål är att åt hantverkare lämna resebidrag för utbildning inom hantverksyrket, företrädesvis studier utomlands.

Ansökningstid: 15 oktober

Utdelas: december

Ansökningsblanketter

Ladda ner ansökningsblankett Bostadsstiftelsen (pdf)
Ladda ner ansökningsblankett Understödsstiftelsen (pdf)
Ladda ner ansökningsblankett Stipendiestiftelsen (pdf)
Ladda ner ansökningsblankett Olof Lundbergs reseunderstödsfond (pdf)

Ansökan skickas till:

Företagarna i Lund
Bredgatan 5
222 21 LUND

Folke Ljungdahls stiftelse

Stiftelsen är grundad av köpmannen Folke Ljungdahl. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse på tre personer.

Ändamål

Att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning. Understöden ska lämnas till personer, som är bosatta i Lund, i undantagsfall till i Lund icke bosatta personer, som är födda i Lund eller som är avkomlingar till i Lund födda personer, samt till institutioner och sammanslutningar, som har sin verksamhet i Lund eller har nära anknytning till staden, dock att i fråga om bistånd till dem, vilkas förvärvsmöjligheter blivit nedsatta på grund av invaliditet, bidrag må lämnas till personer, som är bosatta inom förutvarande Malmöhus läns landstingsområde, samt till institutioner och sammanslutningar, som har sin verksamhet inom området.

Ansökningstid

 • Privatpersoner: 15 januari - 31 mars
  OBS! Du som har BankID - Ansök online
 • Föreningar/organisationer: 1 augusti - 15 oktober
  OBS! För att säkerställa utbetalning ska du som förening/organisation kontoregistrera föreningens konto via Swedbanks kontoregister. Besök ditt kontor, innan ansökningstiden går ut hösten 2024, så hjälper de dig.
  Föreningar/organisationer – Ansök online

Utdelas

 • Privatpersoner i juni
 • Föreningar/organisationer i december

Ansök online

Ansökningsblankett privatpersoner

Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse

Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse är grundad genom Lunds Borgerskaps Understödsförenings beslut den 8 sept. 1941 att upplösa föreningen och att anslå dess tillgångar åt en stiftelse med ovan angivna benämning. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och fem personliga suppleanter. Styrelsen utses på så sätt att Företagarnas i Lund styrelse varje år på förslag av Stiftelsens styrelse väljer en ledamot och en suppleant för en tid av fem kalenderår.

Ändamål

Vid behov lämna understöd åt personer, vilka inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad idka eller idkat handel, fabriksrörelse eller hantverk, även som åt sådan persons änka och barn.

Ansökningsperiod

15 januari – 1 april
15 augusti – 15 oktober
OBS! Du som har BankID – Ansök online, annars använd ansökningsblankett.

Utdelas

Juni och december

Ansök online

Ansökningsblankett (pdf)

Montelinska stiftelsen

Stiftelsen är grundad av universitetsapotekaren Fredrik Montelin och hans hustru Emma Montelin, född Wahlbom. Stiftelsens angelägenheter handhas av Montelinska nämnden, bestående av tre ledamöter.

Ändamål

Att vid behov som icke kan tillgodoses genom det allmännas försorg lämna understöd och hjälp åt mindre bemedlade personer vilka under någon längre tid varit bosatta eller verksamma inom den del av Lunds kommun som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad, med företräde för personer som där varit verksamma inom handel, hantverk eller industri även som till efterlevande efter sådana personer – en efterlevande efter medlem av Frimurareföreningen Eos bör ihågkommas.

Ansökningstid

30 september

Utdelas

December

Ansök online

Ansökan skickas till:

Montelinska stiftelsen
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Stiftelsen De lekande barnens fond

Stiftelsen är grundad av urmakaren Fritz Hansson och hans hustru Anna Hansson.

Ändamål

Att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och bere­dande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa synskadade och personer med funktionsnedsättning. Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund.

Ansökningstid

 • Privatpersoner: 15 januari - 15 april och 1 augusti - 15 oktober
  OBS! Du som har BankID - Ansök online
 • Föreningar/organisationer: 5 januari - 15 april och 1 augusti - 15 oktober
  OBS! För att säkerställa utbetalning ska du som förening/organisation kontoregistrera föreningens konto via Swedbanks kontoregister. Besök ditt kontor, innan ansökningstiden går ut hösten 2024, så hjälper de dig.
  Föreningar/organisationer – Ansök online

Utdelas

Juni och december

Ansök online

Stiftelsen Hemmet i Lund

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av tre ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utses, för en tid av tre år, på så sätt att Kommunfullmäktig i Lund utser en ledamot jämte en suppleant för denne och styrelsen för Sparbanken Skåne två ledamöter jämte två suppleanter för dessa.

Ändamål

Vid behov lämna understöd åt mindre bemedlade åldersstigna personer inom den del av Lunds kommun, som enligt den vid utgången av år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, med beaktande särskilt av den obemedlades bostadssituation. Även föreningar som tillgodoser detta ändamål kan söka. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som kan tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningsperiod

15 januari - 31 mars
OBS! Du som har BankID - Ansök online, annars använd ansökningsblankett.

Utdelas

April

Ansök online

Ansökningsblankett

Helfrid och Lorentz Nilssons Stiftelse

Ändamål

Att främja vård av behövande sjuka eller handikappade, med företrädesrätt för synskadade och med företrädesrätt för de personer som är mantalsskrivna i Staffanstorps kommun.

Stiftelsen delar även ut medel för att främja medicinsk forskning med företräde för forskning inom ögonsjukdomar.Stiftelsen är grundad av Lorentz Nilsson 1970-12-22. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse på fyra personer.

Ansökningstid

1 januari - 31 december

Utdelas

Utdelas maj, september och december

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:

Helfrid och Lorentz Nilssons Stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND

Karin och Johanna Anderssons stiftelse

Styrelsen består av fem personer. Grundad av systrarna Karin och Johanna Andersson.

Ändamål

Karin och Johanna Anderssons Stiftelse har till ändamål att främja vård av äldre sjuka personer inom Lunds och Sjöbo kommuner. Beträffande Sjöbo kommun ska företrädesrätt lämnas för personer som har hemortsadress inom den del av kommunen som motsvarar tidigare Vollsjö kommun.

Ansökningstid

31 mar och 15 oktober

Utdelas

Juni och december

Ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till:

Karin och Johanna Anderssons stiftelse
Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 LUND