De senaste månaderna har präglats av en försiktig optimism på de finansiella marknaderna. Men riskerna och obalanserna i världsekonomin finns kvar. Både handelskonflikten mellan USA och Kina och Brexit ligger och pyr i bakgrunden, samtidigt som de geopolitiska riskerna ständigt gör sig påminda.

- De senaste månadernas försiktiga optimism väntas fortsätta att prägla en stor del av året. Samtidigt är vi inne i en era med stor politisk osäkerhet globalt och risken för bakslag är stor, säger Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank. 

Sverige bromsar in och arbetslösheten fortsätter att stiga
I Sverige väntas en något svagare konjunktur, framför allt på grund av en mer dämpad exportutveckling. Arbetslösheten har stigit mer än i något annat EU-land sedan 2016.

-Utvecklingen på arbetsmarknaden är bekymmersam. Antalet sysselsatta ökar fortfarande i god takt men ekonomin klarar tyvärr inte att absorbera det stora inflödet i arbetskraften. Om ingenting görs väntas arbetslösheten fortsätta att stiga, säger Andreas Wallström.

Samtidigt förblir hushållens finansiella situation stark då både sysselsättning och löner fortsätter att öka. Bostadspriserna väntas öka med cirka fem procent per år framöver. Fortsatt låga bostadsräntor i kombination med ett dämpat bostadsbyggande stöttar priserna.

Riksbanken bedöms lämna styrräntan oförändrad, trots att inflationen inte når upp till målet under hela prognosperioden som sträcker sig fram till 2021.

Ekonomisk politik behövs för att lösa samhällsutmaningar
Svensk ekonomi står inför flera strukturella utmaningar. Det gäller bland annat klimatomställningen, integration av utrikes födda samt ökade kostnader till följd av den demografiska utvecklingen med en växande befolkning och en ökning av andelen äldre och unga.

- Det är hög tid att finanspolitiken adresserar de utmaningar Sverige står inför. Det behövs investeringar i offentlig sektor för att lösa de demografiska behoven, utbildningssatsningar för att förbättra integrationen och blocköverskridande överenskommelser som stöttar klimatomställningen med satsningar på bland annat infrastruktur, elförsörjning och utveckling av grön teknik, säger Andreas Wallström.

Mer information
Swedbank Economic Outlook (rapport, pdf)
Samlingssida Swedbank Economic Outlook
Presentation av Swedbank Economic Outlook (YouTube)