Hållbarhetsrapporteringen görs i enlighet med GRI Standards: Core option. Den inkluderar bankens egna målformuleringar för en hållbar samhällsutveckling, tillsammans med intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Genom att knyta samman Sparbanken Skånes strategiska styrning med de globala målen säkerställer vi att vi bidrar till visionen i Agenda 2030 och genomförandet av Parisavtalet, samtidigt som vi säkrar att vi prioriterar rätt saker ur ett intressentperspektiv.

För att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle har Sparbanken Skåne ett program för gröna obligationer, som finansierar utlåning med tydliga hållbarhetsfördelar. En speciell effektrapport upprättas årligen för att belysa den påverkan obligationerna haft i samhället.