Med gröna obligationer vill Sparbanken Skåne bidra till att påskynda en långsiktigt hållbar utveckling inom områden som energiproduktion, lantbruk, fastigheter och transporter. I linje med FN:s globala utvecklingsmål (SDG) i Agenda 2030 kommer bankens gröna obligationer att stödja följande mål: SDG2 Tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart lantbruk, SDG7 Kostnadseffektiv och ren energi, SDG9 Innovationer och infrastruktur inom industrin, SDG11 Hållbara städer och samhällen.

Sparbanken Skånes regelverk för gröna obligationer är baserat på Green Bond Principles. Banken har beställt och fått en oberoende utvärdering från Cicero, dels på regelverket men även på de gröna tillgångar som ska finansieras eller refinansieras.

Sparbanken Skåne publicerar årligen en så kallad effektrapport (eng. Impact report) för bankens gröna obligationer.