Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Organisation i Sparbanken Skåne AB

Organisation

Bolagsstämman är Sparbanken Skåne AB:s (nedan kallad Sparbanken) högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rätt att besluta i Sparbankens angelägenheter.

Styrelsen väljs av bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Den fastställer Sparbankens mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsen väljs av bolagsstämman på 1 år. Styrelsen består av 8 ledamöter, i vilka ingår arbetande styrelseordföranden, samt två arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa. Sparbanken strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Sparbanken arbetar löpande med kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.
Läs mer om styrelseledamöter och arbetstagarrepresentanter

Sparbankens löpande förvaltning sköts av VD, vilken är vald av styrelsen, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I VD-staben ingår även chefsjurist, ledningsstöd och avdelningar för kommunikation.

Styrelsen och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen och företagets verksamhet. Till sin hjälp med detta finns en compliancefunktion, som inte ingår i den operativa verksamheten, som ska tillse att lagar, förordningar, interna regler, samt god sed följs (regelefterlevnad). Compliancefunktionen är underställd VD och informerar styrelse, VD samt ledning avseende regelefterlevnaden. Det finns även en riskfunktion som sammanställer, analyserar och rapporterar operativa-, kredit- och finansiella risker till bl.a. styrelse och ledning. Riskfunktionen är underställd VD. Riskfunktionen ingår inte heller i den operativa verksamheten.

Styrelsen utser funktionen för internrevision och denna är direkt underställd styrelsen. Internrevisionen är för närvarande utlagd till ett externt företag och är därmed helt separerad från bankens verksamhet som skall granskas och deltar inte i den operativa verksamheten.

Bankledningen är underställd VD. I bankledningen ingår cheferna för Kreditstab, Ekonomi & Finans, Riskkontroll, HR, Affärsenheter, Digitala Kanaler, Stora Företag & Affärsspecialister samt de tre bankområdena Sydvästra, Mellersta och Nordöstra. Bankområdena består av 22 kontor och drivs av bankchefer, kontorschefer och företagschefer.

VD och styrelse

Presentation av VD och styrelse.

Bankledning

Årsstämma