Banken håller normalt årsstämma (ordinarie bolagsstämma) före utgången av april månad. Information om kommande årsstämma presenteras här.

Information om registreringsförfarande med mera publiceras 4-6 veckor före stämman i samband med att kallelsen publiceras. Kallelsen införs i DI och på denna hemsida. Efter kallelse har skett kan anmälan ske enligt följande:

Handlingar inför årsstämman

Kallelse och valberedningens förslag finns tillgängliga på www.sparbankenskane.se samt på bankens ledningskontor, Byggmästaregatan 4 i Lund. Kallelse och valberedningens förslag kommer att skickas till bankens aktieägare. Redovisningshandlingar, revisonsberättelser och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på www.sparbankenskane.se samt på bankens ledningskontor, Byggmästaregatan 4 i Lund. Dessa handlingar skickas till bankens aktieägare.

Rösträtt

En stamaktie berättigar till en röst.