Sparbanksstiftelserna i Skåne verkar för en positiv utveckling i samhället och stödjer många projekt i föreningslivet, till exempel det som bidrar till barn och ungas rörelseglädje. Genom priset Årets förnyare på 100 000 kronor vill stiftelserna lyfta fram initiativ som på ett eller annat sätt bidrar till förnyelse inom skånsk idrott och som kan inspirera fler att utveckla sin verksamhet. Priset ska bidra till vidare spridning i stiftelsernas verksamhetsområde.

I år går priset till Skolidrottsförbundet i Skåne som ger unga möjligheten att starta skolidrottsföreningar i direkt anslutning till skolan. Föreningen blir en plats för och av unga där de själva har makten över planeringen, aktiviteterna och utvecklingen. Engagemanget från de unga ledarna i föreningarna bidrar till att fler skolbarn kan få tillgång till kostnadsfria aktiviteter som är till för alla, oavsett bakgrund.

- Vi ser inte bara barn och unga som vår framtid utan tycker att de behöver kunskap om föreningslivets demokratiska processer redan nu. För att starta en skol-IF gäller samma regler som för andra föreningar. Därför hjälper vi ungdomsledarna med att starta upp, komma igång och utveckla föreningen, säger Jasmine Wahlström, verksamhetsutvecklare på Skolidrottsförbundet i Skåne.

En skol-IF låter barn röra sig förutsättningslöst på egna premisser. Aktiviteterna varierar mellan föreningarna och rörelseglädje står i fokus. Barn från 6 år kan delta i aktiviteterna som leds av barn mellan 11 och 16 år. Ledarna har som uppdrag att planera och leda verksamheten men har också stöd i arbetet genom att det finns minst en vuxen till hands ofta knuten till skolan.

Samarbete med kommuner

Det var genom ett nyligen avslutat projekt som förbundet hittade formen för hur de ännu bättre kan nå ut till skånska skolor - nämligen genom att samverka tätt med kommunerna. Idag lägger förbundet stort fokus på uppsökande verksamhet och samarbetet med kommuner har gett resultat de senaste åren. Av de cirka 100 skolidrottsföreningar som finns idag i Skåne ingår nu nästan 40 av dem i en riktad insats som bygger på kommunsamverkan.

- När vi gör en insats tillsammans med en kommun hittar vi oftare de unga som vi inte annars hade nått eller som kanske aldrig tidigare varit delaktiga i föreningslivet. Framförallt når vi de som aldrig varit ledare. När vi jobbar uppsökande ser vi till att föreningen drivs av unga för unga, att ungdomarna utbildas, är delaktiga i processer och arbetar med checklistor. Vi finns till för dem hela vägen och stöttar, säger Jasmine Wahlström.

Skolidrottsförbundet i Skåne får priset Årets förnyare för deras arbete att starta skolidrottsföreningar där barn och ungdomar utbildas i förenings- och ledarkunskap med fokus på inkludering, praktiskt ledarskap och demokrati.

- Genom priset hoppas vi att ännu fler barn får prova olika idrotter och samtidigt lär sig hur det fungerar att driva en förening. Skol-IFs verksamhet bidrar dessutom till att skolornas idrottshallar utnyttjas bättre och att fler får möjlighet till en aktiv fritid, säger Maria Wallinius, representant för Sparbanken Skånes ägarstiftelser.

Jasmine Wahlström lyfter fram betydelsen av att de unga ledarna träffar varandra genom till exempel utbildningar och läger. Hon menar att det skapar engagemang och de kan utbyta erfarenheter med ledare från andra kommuner.

Vad skulle du säga att skol-IF betyder för unga ledare?

- Vi vet att ledarna ofta påpekar gemenskapen som en viktig sak, att de får ett sammanhang. Skol-IF blir som deras klubb oavsett bakgrund eller kunskap. De som är ledare växer som människor och har med sig erfarenheten in i vuxenlivet.

Skolidrottsförbundet i Skåne kan genomföra olika typer av projekt med hjälp av stöd från Sparbanksstiftelser, samarbetspartners och kommuner. Tack vare Sparbanksstiftelserna* i Skåne kan nu ett nystartat projekt som kallas Hela Skånes unga ledare drivas framåt med målet att nå kommunöverenskommelser i stiftelsernas verksamhetsområde.

Vad betyder priset Årets förnyare för er?

- Vår framtida dröm är att vi ska ha en stark relation med alla grundskolor i hela Skåne och att ordet skolidrottsförening förknippas med ledarskap. Att vi får priset betyder därför otroligt mycket för oss. Förutom den ekonomiska knuffen i vårt arbete ger priset oss motivation att nå fler unga, säger Jasmine Wahlström.