Ekonomiskt sammandrag tredje kvartalet, juli–september 2023

(Jämförelsesiffror inom parentes avser andra kvartalet, april–juni 2023, om inget annat angivits)

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 488 (463) miljoner kronor.
 • Räntenettot har ökat till 638 (626) miljoner kronor till följd av ökade marknadsräntor samt ökade utlåningsvolymer.
 • Provisionsnettot har ökat något och uppgick till 125 (124) miljoner kronor.
 • Kostnader exklusive kreditförluster minskade och uppgick till -242 (-267) miljoner kronor. Minskningen är främst hänförbar till minskade kostnader för personal samt kostnader för lokaler.
 • Bankens totala kreditförluster uppgick till -36 (-23) miljoner kronor.
 • Affärsvolymen har minskat och uppgick till 248 (251) miljarder kronor.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 22,6 (22,7) procent.
 • Likviditetstäckningskvoten ökade till 556 (541) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Inflation, inflationsbekämpning och försvagad konjunktur präglade det ekonomiska läget i Sverige och Skåne. Banken har haft fortsatt nära kontakt med sina kunder för att ge råd och stöd i en ekonomiskt utmanande tid.
 • Bankens utlåningsvolymer ökade något under kvartalet, främst gällande utlåning till företag. På bolånesidan märks en tydlig avvaktan när det gäller nya kreditförfrågningar. Svag börsutveckling främst under sensommaren påverkade den sammantagna affärsvolymen i banken.
 • Den ekonomiska motståndskraften i konjunkturnedgången bedöms vara god hos både hushåll och näringsliv i Skåne. Förhöjda kostnader hos privatpersoner och företag har ännu inte påverkat konstaterade kreditförluster i banken i någon större utsträckning. Osäkerheten för framtiden är dock påtaglig vilket återspeglas i bankens kreditreserveringar.
 • Sparbanken Skåne har beslutat att gå med i PCAF, ett globalt samarbete för att utveckla metoder för mätning och rapportering av de utsläpp som bankens finansiering innebär. Detta innebär att banken efterhand kommer att kunna utöka sin redovisning av indirekta koldioxidutsläpp utifrån PCAF:s beräkningsmetod.
 • Banken har i samarbete med Øresundsinstituttet lanserat en ny serie med kartläggande rapporter om hållbarhetsarbete i Skåne. Från och med 2024 kommer banken och institutet också att lägga fram en summerande årsrapport om statusen för klimatomställningen i vår region.
 • Organisationen Great place to work rankar Sparbanken Skåne som den femte bästa arbetsplatsen i hela Europa i kategorin Stora organisationer.

Ekonomiskt sammandrag januari–september 2023

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari–september 2022 om inget annat angivits)

 • Bankens rörelseresultat uppgick till 1 375 (712) miljoner kronor.
 • Räntenettot har ökat till 1 853 (1 046) miljoner kronor till följd av ökade marknadsräntor samt ökade utlåningsvolymer.
 • Provisionsnettot har minskat något och uppgick till 375 (393) miljoner kronor.
 • Kostnader exklusive kreditförluster har ökat och uppgick till -786 (-700) miljoner kronor. Ökningen är främst hänförbar till ökade kostnader för personal, IT-kostnader samt kostnader för konsulttjänster.
 • Bankens totala kreditförluster uppgick till -77 (-36) miljoner kronor och avser till största del reserveringar för framtida kreditförluster, se avsnitt ”Kreditkvalitet och kreditreserveringar”.
 • Affärsvolymen har ökat och uppgick till 248 (239) miljarder kronor.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 22,6 (20,7) procent.
 • Likviditetstäckningskvoten ökade till 556 (269) procent.

Här tar du del av delårsrapporten i sin helhet