På Sparbanken Skånes årsstämma måndagen den 23 mars omvaldes samtliga ledamöter i styrelsen enligt fastställd dagordning. Samtidigt informerade ordförande Bertil Engström och VD Bo Bengtsson om att de avser lämna nuvarande uppdrag i banken i samband med stämman 2021.

Bo Bengtsson aviserade också att han inför nästa stämma kommer att ställa sig till nomineringskommitténs förfogande för förslag till ny ordförande i Sparbanken Skåne.

– Arbetet med att rekrytera en ny VD till Sparbanken Skåne börjar omgående. Det som sker nu är ett naturligt generationsskifte där vi kan bibehålla den kompetens och erfarenhet som byggts upp i banken, säger Bertil Engström, styrelseordförande sedan Sparbanken Skåne bildades 2014 och innan dess mångårig VD på Färs & Frosta Sparbank.

En ny VD i Sparbanken Skåne kommer att presenteras i god tid innan stämman 2021. Styrelsen samverkar under rekryteringsprocessen med Alumni. Planen för ett skifte på ordförande- och VD-posten är förankrad hos samtliga ägare i banken.

– Genom detta säkerställer vi kontinuitet och att Sparbanken Skånes goda utveckling kan fortsätta. Ambitionen är att jag själv ska kvarstå i verksamheten som arbetande styrelseordförande och i den rollen verka för bankens utveckling, säger Bo Bengtsson som arbetat som sparbanks-VD i drygt 20 år i Kristianstad Sparbank, Sparbanken 1826 och nu Sparbanken Skåne.

Inget beslut om vinstutdelning till aktieägarna fattades på årsstämman, då styrelsen i Sparbanken Skåne som tidigare meddelat dragit tillbaka förslaget om utdelning. Detta som en konsekvens av den betydande osäkerhet som råder på marknaden efter coronapandemins utbrott. Styrelsen avser att kalla till en extra stämma när omvärlds- och marknadsförhållandena stabiliserats i syfte att då besluta om utdelning.

För mer information
Bertil Engström, styrelseordförande, 070-693 82 84
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 klockan 15.30 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.