Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2016

 • Rörelseresultatet uppgick till 39 mkr (43 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 146 mkr (149 mkr)
 • Räntenettot ökade med 4 % och uppgick till 206 mkr (198 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 1,4 % och uppgick till 184 miljarder kronor (181 miljarder kronor)
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,9 % (18,7 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 3 2016)

Viktiga händelser kvartal 4 2016

 • Räntenettot har fortsatt att utvecklas positivt under kvartalet.
 • Affärsvolymen ökade med 1,4 procent, driven av en försiktig optimism på börsen. Kostnadskontrollen är god och banken redovisar ett resultat i linje med förväntan.
 • Kreditvärderingsinstitutet S&P Global uppgraderade i december Sparbanken Skånes kreditbetyg till A- med negative outlook från BBB+ med positive outlook.
 • Banken emitterade 1,5 miljarder kronor inom ramen för vårt pågående MTN-program med seniora obligationer.
 • Banken fick i oktober besked om förnyad miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004.
 • I december tillkännagav banken och ägarstiftelserna projektstöd och sponsring inför 2017. Totalt handlar det om 22 miljoner kronor som återinvesteras i samhället i form av föreningsstöd och projektbidrag.

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 klockan 17.00 CET.