2017 var både ett händelserikt och ett mycket framgångsrikt år för Sparbanken Skåne. Räntenettot förbättrades med 11 procent och uppgår för helåret till 863 miljoner kronor. Bakom ligger volymökningar på utlåningssidan samt det strategiska arbetet med att konvertera krediter från externa hypoteksbolag till utlåning i egen balansräkning.

Kvaliteten på kreditportföljen är god, liksom kostnadskontrollen i banken.

– Vi kan se tillbaka på ett mycket positivt år. Flera viktiga milstolpar nåddes under 2017 och idag är vi en av landets absolut tryggaste banker, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2017

 • Rörelseresultat uppgår till 68 mkr (69 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgår till 175 mkr (176 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 1 procent och uppgår till 193 miljarder kronor (191 miljarder)
 • Total kapitalrelation uppgår till 20,8 procent (19,9 procent)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 3 2017)

Viktiga händelser kvartal 4 2017

 • Förbättrat räntenetto och låga kreditförluster bidrar till stark resultatutveckling i banken.
 • Sparbanken Skåne klassas av Riksgälden som en av tio systemkritiska banker i landet. Detta innebär att banken anses ha stor betydelse för den finansiella stabiliteten i samhället.
 • Den mobila plånboken Samsung Pay lanseras. Med tjänsten kan kunderna handla med mobiltelefonen i butiker och på sikt även online.
 • Under oktober förändrar banken kontanterbjudandet. Framöver ges kontantservice inom ramen för samarbetet med Bankomat samt rutinerna kring serviceboxar för företags- och föreningskunder.
 • Standard & Poor’s uppgraderar i november Sparbanken Skånes kreditbetyg från A- med negative outlook till A- med stable outlook.
 • Bankens tre ägarstiftelser delar ut projektanslag. Totalt får 250 projekt i föreningar och organisationer runt om i Skåne tilldelning i denna årets sista ansökningsomgång.

Ekonomiskt sammandrag januari-december 2017

 • Rörelseresultat uppgår till 248 mkr (113 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgår till 676 mkr (541 mkr)
 • Affärsvolymen uppgår per den 31/12 till 193 miljarder kronor (184 miljarder), en ökning med 5 procent under året

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-december 2016)

Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 klockan 9.00 CET.