Bakom den goda utvecklingen ligger förbättrat räntenetto, låga kreditförluster och effektiv kostnadskontroll. Inflödet av nya kunder fortsätter, samtidigt som merförsäljningen av produkter och tjänster i befintlig kundstock är god. Bland annat ökar efterfrågan på hållbara placeringar.

– Vi summerar ett framgångsrikt år. Banken utvecklas enligt plan, samtidigt som vi i omvärlden ser att högkonjunkturen håller på att passera toppen för denna gång. Vi har även fått en höjning av räntan från Riksbanken, den första sedan 2011. Som modern och lokalt förankrad sparbank står vi väl rustade för framtiden, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2018

 • Bankens rörelseresultat uppgick till 90 mkr (68 mkr) 
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 197 mkr (175 mkr) 
 • Räntenettot uppgick till 249 mkr (222 mkr) 
 • Kostnaderna uppgick till -314 mkr (-340 mkr)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2017)

Viktiga händelser kvartal 4 2018

 • Fortsatt förbättrat räntenetto och effektiv kostnadskontroll bidrog till god resultatutveckling. Kreditförlusterna var låga och i perioden redovisades nettoåtervinningar. Resultat exklusive goodwillavskrivningar ökade med tolv procent i fjärde kvartalet, jämfört med samma tid i fjol.
 • Värdepappersvolymerna i banken och därmed affärsvolymen påverkades negativt av nedgången på Stockholmsbörsen under kvartalet. 
 • Riksgälden upprepade sin klassning av Sparbanken Skåne som systemkritisk bank. Det innebär att banken anses ha stor betydelse för landets finansiella system. 
 • Riksbanken beslutade i december att höja styrräntan med 0,25 procentenheter. Rådande ränteläge ställer tydliga krav på en hållbar rådgivning från bankens sida. Detta gäller inte minst i kreditförfrågningar och placeringsstrategier. 
 • Banken har certifierats som en utmärkt arbetsplats av organisationen Great Place to Work. 
 • Sparbanken Skåne investerar i framtiden. Tillsammans med ägarstiftelserna har banken engagerat sig i Musikhjälpen, skånska föreningslivet, Strokedagen, renoveringen av AF-borgen i Lund med mera. 

Ekonomiskt sammandrag januari-december 2018

 • Rörelseresultat uppgick till 277 mkr (248 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 705 mkr (676 mkr) 
 • Affärsvolymen uppgick per den 31/12 2018 till 189 miljarder kronor, en ökning med två procent under året (rensat för effekt av PPM-volymer)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-december 2017)

Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.