För helåret 2019 uppgår rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar till 803 miljoner kronor, en ökning med 14 procent från 2018, vilket är det starkaste resultatet hittills i bankens femåriga historia.

- Den goda utvecklingen fortsätter i Sparbanken Skåne. Vi är finansiellt mycket stabila, samtidigt som kunderbjudandet förnyats under året och hållbarhetsarbetet fördjupats ytterligare. Sammantaget står vi väl rustade att möta framtiden och förväntningarna på en modern sparbank för det lokala samhället, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2019

 • Bankens rörelseresultat har stärkts under kvartalet och uppgick till 202 mkr (90 mkr)
 • Räntenettot har påverkats positivt av ökade utlåningsvolymer och uppgick till 281 mkr (249 mkr)
 • Provisionsnettot uppgick till 125 mkr (138 mkr)
 • Kostnaderna minskade, främst på grund av lägre goodwillavskrivningar, och uppgick till -216 mkr (-314 mkr)
 • Kreditförlusterna uppgick till +6 mkr (+14 mkr)
 • Affärsvolymen ökade under kvartalet och uppgick till 205 miljarder kronor (200 miljarder kronor per september 2019)
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 19,7 % (19,4 % per september 2019)
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 186 % (215 % per september 2019)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2018 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 4 2019

 • Den finansiella ställningen fortsätter att utvecklas positivt. Räntenetto och rörelseresultat ökar, samtidigt som kostnadsutvecklingen följer plan och kreditförlusterna ligger på en mycket låg nivå.
 • Intresset för bankens bolåneerbjudande är stort. Under kvartalet stärktes bolånevolymerna med över en miljard kronor. Totalt ökade affärsvolymen i banken med tre procent.
 • Riksgälden upprepade i december sin klassning av Sparbanken Skåne som ett av nio institut i landet som är kritiska för det finansiella systemet. Riksgälden fattade också beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) för 2020.
 • En första emission av en MREL-obligation genomfördes under oktober. Denna obligation var dessutom en grön obligation och inbringade kapital som ska finansiera och refinansiera utlåning med tydliga hållbarhetsfördelar. Emissionen mottogs med stort intresse på marknaden.
 • Indikationerna på en avmattning i konjunkturen blir allt tydligare även i Skåne. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som publicerades i november. Dock har banken inte märkt någon försämrad kvalitet i kreditportföljen.
 • Sparbanken Skåne fortsätter engagemanget i samhället. Tillsammans med ägarstiftelserna arrangerades en Framtidsdag för skånskt näringsliv. Som en av programpunkterna delades två nyinstiftade näringslivspriser ut.

Ekonomiskt sammandrag januari-december 2019

 • Bankens rörelseresultat uppgick under perioden till 638 mkr (277 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för januari - december uppgick till 803 mkr (705 mkr)
 • Räntenettot ökade med 17 % till 1 107 mkr (947 mkr)
 • Provisionsnettot uppgick till 495 mkr (538 mkr)
 • Kostnaderna minskade, främst på grund av lägre goodwillavskrivningar, och uppgick till -993 mkr (-1 235 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 8 % till 205 mdr (189 mdr)
 • Förlagslån på 500 mkr har lösts in under perioden. Total kapitalrelation uppgick därefter till 19,7 % (22,0 %).
 • Primärkapitalrelationen minskade till 19,7 % (20,3 %)
 • Likviditetstäckningsgraden minskade till 186 % (282 %) vilket är en fortsatt hög nivå

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari - december 2018)

Bokslutskommuniké 2019 (pdf)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.