Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2016

  • Rörelseresultatet förbättrades under kvartalet och uppgick till 31 mkr (0,4 mkr)
  • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 138 mkr (107 mkr)
  • Räntenettot ökade med 5 % och uppgick till 192 mkr (183 mkr)
  • Affärsvolymen ökade med 1 % och uppgick till 176 miljarder kronor (174 miljarder kronor)
  • Total kapitalrelation uppgick till 18,4 % (18,5 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1 2016)

Viktiga händelser kvartal 2 2016

  • Trots utmaningar i omvärlden har resultatet utvecklats positivt under andra kvartalet. Räntenettot har förbättrats, vilket är ett resultat av arbetet med att flytta hem krediter från externa hypoteksbolag till utlåning i egen balansräkning.
  • I början av juni emitterade banken 1,2 miljarder kronor inom ramen för pågående MTN-program med seniora obligationer.
  • I maj meddelades att banken kommer ansöka hos Finansinspektionen om att ge ut säkerställda obligationer som ett led i arbetet med att stärka ställningen på skånska bolånemarknaden.
  • Banken har skalat upp servicen i digitala kanaler, med målet att finnas tillgängliga när och där kunden behöver oss.
  • Ägarstiftelserna har delat ut utvecklingsbidrag på totalt 14 miljoner kronor till 270 lokala projekt runt om i Skåne.

Delårsrapport januari-juni 2016 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 klockan 09.00 CET.