Andra kvartalet 2017 har fortsatt på samma positiva linje som inledningen av året. Sparbanken Skåne redovisar ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 168 miljoner kronor för andra kvartalet, en ökning med 7 procent från föregående kvartal.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till 61 mkr (50 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 168 mkr (157 mkr)
 • Räntenettot ökade med 3 % och uppgick till 215 mkr (208 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 1 % och uppgick till 189 miljarder kronor (187 miljarder kronor)
 • Total kapitalrelation uppgick till 19,3 % (19,2 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1 2017)

Viktiga händelser kvartal 2 2017

 • Resultatet har förbättrats under kvartalet. En positiv utveckling av räntenettot samt fortsatt låga kreditförluster är främsta förklaringen till utvecklingen.
 • Affärsvolymen ökade med 1 procent under kvartalet och förklaras av en stark utveckling på börsen, ökat sparande i fonder och försäkringar samt en god tillväxt i både in- och utlåning i banken.
 • Förberedelserna för att kunna ge ut säkerställda obligationer har fortsatt under kvartalet och planen är att ge ut en första emission efter sommaren.
 • Nya Internetbanken har börjat införas som standard vid inloggning för kunderna. Även mobilappen har uppgraderats.
  Riksbankens stora sedel- och myntutbyte medförde hög belastning på både insättningsmaskiner och kassor under senare delen av kvartalet.
 • Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser har under kvartalet delat ut projektbidrag. Inte mindre än 300 lokala projekt i föreningar och organisationer fick dela på 18 miljoner kronor.

Ekonomiskt sammandrag januari-juni 2017

 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 325 mkr (245 mkr)
 • Affärsvolymen uppgick per den 30/6 2017 till 189 miljarder kronor (176 miljarder kronor) 

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-juni 2016)

Delårsrapport januari-juni 2017 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2017 klockan 9.00 CET.