God tillväxt i bland annat bolåneportföljen bidrar till stark utveckling för såväl affärsvolym som räntenetto i Sparbanken Skåne. Rörelsekostnaderna ligger i nivå med föregående kvartal och kreditkvaliteten i banken är fortsatt hög.

– Det har varit ett bra andra kvartal. Både privat- och företagsmarknaden i vårt verksamhetsområde har utvecklats stabilt. Banken står väl rustad för framtiden, med en finansiell styrka som ger många möjligheter, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till 50 mkr (43 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 157 mkr (150 mkr)
 • Räntenettot ökade med 4 procent till 230 mkr (221 mkr)
 • Kostnaderna uppgick till -313 mkr (-311 mkr)
 • Kreditförluster uppgick till -1 mkr (-11 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 3 procent till 193 miljarder kronor (187 miljarder kronor)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1 2018)

Viktiga händelser kvartal 2 2018

 • Intjäningen i banken utvecklas väl. God tillväxt i bolåneportföljen påverkar räntenettot positivt.
 • Kostnadsdisciplin och kreditkvalitet är hög.
 • Flera nyheter har lanserats under kvartalet som skapar mervärde för kunderna. Bland dessa har introduktionen av maxpris på bolånesidan fått massmedial uppmärksamhet.
 • Samarbetet med UtbildningsForum, ett bolag finansierat av Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser, har en fortsatt viktig roll i arbetet med att utveckla kundernas digitala kompetens och användning av bankens digitala tjänster.
 • Småföretagsbarometern ger positiva besked för Skåne. Exempelvis utvecklas sysselsättningstillväxten bättre i Skåne än i riket som helhet. Sommarens extrema torka skapar speciella utmaningar inom lantbrukssektorn.
 • Banken har fått tillstånd av Finansinspektionen att beräkna kapitalkrav för kreditrisker i enlighet med intern riskklassificeringsmetod för ytterligare en del av bankens utlåningsportfölj. Effekten av detta innebär att bankens kapitalsituation kommer att stärkas under kommande kvartal.
 • Riksgälden har fastställt nya regler för landets mellanstora systemviktiga finansinstitut vad gäller krav på efterställda skulder. Sparbanken Skåne står väl rustad och kommer i god tid att kunna möta kraven som gäller från år 2022.

Delårsrapport kvartal 2 2018 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till samhällsutvecklande ändamål.