Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2017

  • Rörelseresultatet uppgick till 50 mkr (39 mkr)
  • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 157 mkr (146 mkr)
  • Räntenettot ökade med 1 % och uppgick till 208 mkr (206 mkr)
  • Affärsvolymen ökade med 2 % och uppgick till 187 miljarder kronor (184 miljarder kronor)
  • Total kapitalrelation uppgick till 19,2 % (18,9 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2016)

Viktiga händelser kvartal 1 2017

  • Resultatet har förbättrats under perioden. En positiv utveckling av räntenettot samt fortsatt låga kreditförluster är främsta förklaringen till utvecklingen.
  • Affärsvolymen ökade med 2 procent under kvartalet, där en stark utveckling på börsen tillsammans med en växande utlåning i banken bidrar till tillväxten.
  • I slutet av mars fick banken tillstånd av Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer. Planen är en första emission innan september månads utgång.
  • Banken emitterade 1 miljard kronor inom ramen för vårt pågående MTN-program med seniora obligationer.
  • Under kvartalet har det presenterats flera nya funktioner i nya Internetbanken. Bland annat kan kunderna ansöka direkt och digitalt om konsumtionslån.

Delårsrapport januari-mars 2017 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44
Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 klockan 9.00 CET.