Den underliggande intjäningen i Sparbanken Skåne utvecklas i positiv riktning, samtidigt som nya regler och direktiv under perioden medfört att direkta jämförelser bakåt i tiden försvårats för kreditförluster och affärsvolym.

– Framstegen i banken fortsätter. Under första kvartalet har vi haft en stabil tillväxt i utlåningsvolymerna. Räntenettot utvecklas i linje med förväntan och stärktes sex procent jämfört med samma tid ifjol. Vi är nöjda med periodens resultat, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till 43 mkr (68 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 150 mkr (175 mkr)
 • Färre antal dagar i kvartalet jämfört med förra kvartalet gav i stort sett oförändrat räntenetto på 221 mkr (222 mkr)
  Kostnaderna minskade med 8 % under kvartalet och uppgick till 311 mkr (340 mkr)
 • Kreditförluster i enlighet med IFRS 9 infördes per 1 januari 2018. För kvartalet uppgick kreditförlusterna till -11 mkr (+25 mkr). Den rapporterade ökningen är huvudsakligen hänförlig till införandet av IFRS 9.
 • Från och med 1 januari ingår inte volymer från Premiepensionssystemet i bankens affärsvolym. Därmed minskade affärsvolymen med 3 % och uppgick till 187 miljarder kronor (193 miljarder kronor). Rensat från denna effekt ökade affärsvolymen under kvartalet med 0,5 %.
 • Total kapitalrelation stärktes och uppgick till 20,9 % (20,8 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2017)

Viktiga händelser kvartal 1 2018

 • Underliggande intjäning i banken fortsätter utvecklas positivt. Kostnadskontrollen är god och räntenettot utvecklas väl.
 • Fortsatt god efterfrågan på krediter på bolånesidan. Det strängare amorteringskravet påverkar relativt få av bankens låntagare.
 • Under kvartalet har Sparbanken Skåne emitterat seniora obligationer samt en andra säkerställd obligation. Emissionerna mottogs väl av marknaden och övertecknades.
 • Styrkebesked från lantbrukssektorn i Sydsverige. Fler lantbrukare upplever att de har en god lönsamhet, visar konjunkturmätningen Lantbruksbarometern.
 • Ny version av internetbanken ger ökade möjligheter i den digitala låneprocessen. Sparbanken Skåne ligger långt fram i utvecklingen. Exempelvis går nu mer än hälften av alla utfärdade bolånelöften helt digitalt.

Delårsrapport kvartal 1 2018 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.