Resultat före skatt uppgår till 111 miljoner kronor för första kvartalet, vilket kan jämföras med ett resultat exklusive goodwillavskrivningar på 189 miljoner kronor motsvarande period ifjol. För kvartalet redovisas kreditförluster på 97 miljoner kronor, vilket i huvudsak är reserveringar till följd av det snabbt förändrade läget på marknaden efter pandemins utbrott.

- Banken står stabilt och har förstärkt organisationen på viktiga områden för att på bästa sätt kunna stödja våra kunder. Just nu handlar mycket om att mildra pandemins ekonomiska effekter i samhället, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 111 mkr (82 mkr).
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för januari-mars uppgick till 111 mkr (189 mkr).
 • Räntenettot ökade med 14 % till 301 mkr (264 mkr).
 • Provisionsnettot uppgick till 118 mkr (125 mkr).
 • Kostnaderna exklusive goodwillavskrivningar ökade, främst på grund av högre IT-kostnader, och uppgick till -218 mkr (-206 mkr).
 • Kreditförlusterna uppgick till -97 mkr (-2 mkr). Detta på grund av ökade reserveringar till följd av covid-19-pandemin.
 • Affärsvolymen minskade under kvartalet och uppgick till 198 miljarder kronor (205 miljarder kronor per december 2019). Minskningen förklaras främst av börsnedgången under kvartalet.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 19,3 % (19,7 % per december 2019).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 315 % (186 % per december 2019).

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1 2019 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 1 2020

 • Coronapandemins utbrott (covid-19) påverkar hela samhället. Banken står finansiellt stabilt och har som högsta prioritet att stötta kunderna genom krisen. Under kvartalet har resultatpåverkan i banken varit märkbar men begränsad. De fulla ekonomiska effekterna av pandemin ser vi inte förrän under kommande kvartal. 
 • Totalt redovisar banken kreditförluster på 97 miljoner kronor för kvartalet, vilket i huvudsak är reserveringar till följd av det förändrade läget på marknaden efter pandemins utbrott. 
 • Bankens organisation har styrts om till att kunna hjälpa fler kunder digitalt. Allt fler väljer att utföra sina bankärenden via internetbank och app, och att ta personliga kontakter över webb och telefon.
 • Styrelsen drog inför årsstämman i mars tillbaka sitt förslag om vinstutdelning till aktieägarna. Styrelsen avser att kalla till en extra stämma när omvärlds- och marknadsförhållandena stabiliserats, i syfte att då besluta om utdelning. Bankens aktieutdelning har ett viktigt samhällsvärde genom ägarstiftelsernas bidrag till lokal samhällsutveckling inom exempelvis idrott, kultur och forskning. 
 • Styrelseordförande Bertil Engström har aviserat att han inte ställer upp för omval vid årsstämman 2021. VD Bo Bengtsson fortsätter som VD i banken fram till stämman 2021, då han ställer sig till förfogande i valet av ny ordförande. Rekrytering av ny VD har påbörjats. 
 • Standard & Poor’s uppgraderade i februari Sparbanken Skånes kreditbetyg till A med stable outlook från A- med stable outlook. Betyget stärker ytterligare konkurrenskraften för banken.

Delårsrapport kvartal 1 2020

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 8.30 CET.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.