Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till 69 mkr (61 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 176 mkr (168 mkr)
 • Räntenettot ökade med 2 % och uppgick till 219 mkr (215 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 1 % och uppgick till 191 miljarder kronor (189 miljarder kronor)
 • Total kapitalrelation uppgick till 19,9 % (19,3 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 2 2017)

Viktiga händelser kvartal 3 2017

 • Fortsatt förbättrat räntenetto, låga kreditförluster och god kostnadskontroll har bidragit till stärkt resultat.
 • Affärsvolymen ökade med 1 procent under kvartalet, vilket primärt förklaras av ökat sparande i fonder och försäkringar samt god tillväxt för både in- och utlåning i banken.
 • En första emission av säkerställda obligationer genomfördes i slutet av september. Obligationerna har en rating på AAA (Standard & Poor’s) och möttes av stort intresse från investerarna.
 • Bankens fem kontorsfastigheter i Kristianstad har sålts till Brinova. I anslutning till affären tecknades långsiktiga avtal med Brinova om att hyra samma fastigheter.
 • Beslut fattat om att förändra kontanterbjudandet. Banken kommer framöver ge kontantservice inom ramen för samarbetet med Bankomat AB samt rutinerna kring serviceboxar för företags- och föreningskunder.
 • Nya Internetbanken är nu standard vid inloggning, vilket innebär att alla kunder har tillgång till detta uppdaterade gränssnitt.
 • Positiva signaler om konjunkturen från småföretagen i Skåne. Även lokala bostadsmarknader visar styrka i senaste mätningen av boindex.

Ekonomiskt sammandrag januari-september 2017

 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 501 mkr (395 mkr)
 • Affärsvolymen uppgick per den 30/9 2017 till 191 miljarder kronor (181 miljarder kronor)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-september 2016)

Delårsrapport januari-september 2017 för Sparbanken Skåne (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 klockan 9.00 CET.