Bakom utfallet ligger god kreditkvalitet, effektiv kostnadskontroll och ett successivt förbättrat räntenetto. Såväl sparandet i banken som utlåningen till kunder ökar.

Den finansiella ställningen har under kvartalet stärkts ytterligare i och med det utökade IRK-tillståndet. Total kapitalrelation uppgår till 23,5 procent, jämfört med 19,9 procent samma period ifjol. Under tredje kvartalet har banken också förnyat erbjudandet på företagssidan, vidareutvecklat de digitala tjänsterna och engagerat sig i nya samhällsbyggande projekt.

– Vi kan se tillbaka på ett mycket bra kvartal. Undan för undan har vi byggt den finansiella position banken har idag. Jag är stolt över att företräda en bank som är lokalt förankrad som en sparbank ska vara och dessutom stark och trygg för kunderna. Ett långsiktigt förhållningssätt till omvärlden är ledstjärnan, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till 94 mkr (50 mkr) 
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 201 mkr (157 mkr) 
 • Räntenettot uppgick till 247 mkr (230 mkr) 
 • Kostnaderna uppgick till -297 mkr (-313 mkr) 
 • Affärsvolymen ökade med 2 procent och uppgick vid kvartalets utgång till 196 miljarder kronor

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 2 2018)

Viktiga händelser kvartal 3 2018

 • Räntenettot utvecklades positivt, primärt en effekt av god tillväxt i egen bolåneportfölj. Tillsammans med stabilt kostnadsutfall bidrog detta till ökad intjäning. 
 • Kreditförlusterna var låga och i perioden redovisades nettoåtervinningar. Kreditkvaliteten i banken bedöms som god. 
 • Samarbetsavtalet med Swedbank har förlängts och gäller till och med 2024-06-30. 
 • En tredje emission genomfördes inom ramen för Sparbanken Skånes program för säkerställda obligationer. Emissionen mottogs väl av marknaden. 
 • Nya tjänstepaket på företagssidan är under lansering. Syftet är att skapa helhetslösningar för att kunden enkelt ska kunna hitta rätt tjänster för just sitt behov. 
 • Rådande ränteläge från Riksbanken ställer tydliga krav på en hållbar rådgivning från bankens sida. Detta gäller inte minst i bostadsaffärer och placeringsfrågor. 
 • Samarbetet med UtbildningsForum, ett bolag finansierat av bankens tre ägarstiftelser, spelar fortsatt viktig roll i erbjudandet. Tillsammans bryter Sparbanken Skåne och UtbildningsForum det digitala utanförskapet för tusentals personer.

Delårsrapport januari-september 2018 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO Sparbanken Skåne, 044-13 82 44
Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till samhällsutvecklande ändamål.